Jeżeli laptop bądź stacjonarny komputer nie są zindywidualizowanym urządzeniem niezbędnym w rehabilitacji ani ułatwiającym wykonywanie czynności życiowych, to nie można odliczyć wydatku na ich zakup w ramach ulgi rehabilitacyjnych – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Pytanie zadała matka utrzymująca wraz z mężem dorosłego niepełnosprawnego syna. Mężczyzna ma orzeczenie komisji lekarskiej o całkowitej niezdolności do pracy. Otrzymuje w związku z tym rentę socjalną i zasiłek pielęgnacyjny. Obecnie planuje rozpoczęcie studiów oraz zdanie egzaminu potwierdzającego znajomość języka angielskiego. Nie wyklucza też podjęcia w przyszłości pracy na część etatu.
Rodzice postanowili ułatwić mu spełnienie tych planów, a także udział w sugerowanej przez lekarza specjalistę terapii psychologicznej. W tym celu zamierzali kupić mu komputer (stacjonarny lub laptop) za maksymalnie 4 tys. zł brutto.
Sądzili, że będą mogli odliczyć ten wydatek od dochodu na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o PIT. Przepis ten mówi bowiem o wydatkach na „zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności”.
We wniosku o interpretację matka argumentowała, że komputer ułatwi niepełnosprawnemu synowi wykonywanie czynności życiowych. Będzie też niezbędny w dalszej rehabilitacji.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zwrócił jednak uwagę, że w przywołanym przez nią przepisie mowa jest o „indywidualnym sprzęcie”, a więc takim, który – jak podkreślił – ma zindywidualizowany charakter związany z niepełnosprawnością. Uzyskanie takiego charakteru wymagałoby np. zainstalowania specjalnego oprogramowania lub aplikacji wspomagających proces rehabilitacji – wskazał dyrektor KIS.
Wyjaśnił, że „zainstalowanie na sprzęcie oprogramowania lub aplikacji, wspomagających rehabilitację, powoduje, że posiada on indywidualny charakter, związany z niepełnosprawnością, co również oznacza, że posiada on cechy indywidualnego sprzętu ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych”.
W przeciwnym razie – jak podkreślił organ – komputer będzie ogólnodostępnym urządzeniem technicznym z kategorii dóbr powszechnego użytku, z których w zwykły sposób może korzystać każdy, niezależnie od ewentualnej niepełnosprawności.
Jeżeli więc sprzęt, którego kupno planują rodzice, nie będzie posiadał cech indywidualnego przeznaczenia, to jego zakup nie będzie uprawniał do ulgi rehabilitacyjnej – podsumował organ. ©℗
Intepretacja indywidualna dyrektora KIS z 14 października 2022 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.462.2022.3.KC