Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która zakłada m.in. odroczenie poboru minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) do końca 2023 r. Senat chce, aby do minimalnego CIT zobowiązane były w przyszłości firmy, których wskaźnik rentowności wynosi 1%, a nie 2% jak chciał Sejm.

Za nowelą wraz z poprawkami głosowało 96 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Minimalny podatek dochodowy wprowadzony został nowelizacją ustawy o podatku dochodowym z 29 października 2021 r. Nowela zakłada zwolnienie z opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym, w okresie 2 lat, tj. od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Jednocześnie nowela w wersji przyjętej przez Sejm podnosiła wskaźnik rentowności firm, zobowiązanych do minimalnego CIT z 1% do 2%. Senat wprowadzoną poprawką ustalił ten poziom na 1%.

Nowelizacja zakłada zmianę metody wyliczania minimalnego CIT poprzez wyłączenie:

 • z kosztów uzyskania przychodów - opłat z tytułu umowy leasingu, w tym odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego, jeżeli odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający,
 • z przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów - wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej,
 •  z kosztów uzyskania przychodów - określonej wartości (20%) kosztów z tytułu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne oraz wpłat do PPK
 • z kosztów uzyskania przychodów - wzrostu wartości energii elektrycznej, cieplnej i gazu przewodowego w odstępach rocznych, czy
 • wartości podatku akcyzowego (przy uwzględnieniu także obrotu wyrobami akcyzowymi), podatku od sprzedaży detalicznej, podatku od gier, opłaty paliwowej, opłaty emisyjnej;

- wprowadzenie alternatywnej metody ustalania podstawy opodatkowania - wg wyboru podatnika, tj.:

 • podstawa opodatkowania to 3% przychodów albo
 • podstawa opodatkowania to 1,5% przychodów + obecne elementy wyliczania podstawy opodatkowania (tj. koszty pasywne - finansowanie dłużne i usługi niematerialne ;

- modyfikację dotychczasowych wyłączeń i rozszerzeniu tego katalogu dodatkowo m.in. o:

 • podatników CIT, których roczne przychody nie przekraczają 2.tys. euro (tj. tzw. małych podatników),
 • spółki komunalne,
 • podatników, jeżeli większość przychodów zostało osiągniętych w związku ze świadczeniem usług ochrony zdrowia, o podatników, których rentowność w 1 z 3 ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%, czy
 • podatników postawionych w stan upadłości, likwidacji lub objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym.

Zmiany mają w szczególności na celu:

- korektę przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne lub prowadzących do rezultatów sprzecznych z ideą regulacji o minimalnym podatku dochodowym,

- większe uwzględnienie specyfiki poszczególnych branż,

- wzmocnienie ukierunkowania regulacji na faktyczne przypadki unikania opodatkowania,

- uzyskanie efektu większej przewidywalności tych regulacji, i w konsekwencji zbliżenie tych przepisów do realizacji zakładanego celu regulacji o podatku minimalnym.

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tzw. minimalnym podatkiem od spółek oraz podatkowych grup kapitałowych objęte są spółki, które poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo osiągnęły udział dochodów w wysokości nie większej niż 1%. Podatek ten wynosi 10% podstawy opodatkowania.

(ISBnews)