Spółka zamierza sprzedać działkę objętą miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Z planu tego wynika, że podstawowe przeznaczenie działki to tereny rolnicze, jednak przeznaczeniem dopuszczalnym jest m.in. lokalizowanie budynków gospodarczych, inwentarskich, garażowych i budowli rolniczych. Czy w tej sytuacji sprzedając działkę, spółka może zastosować zwolnienie z VAT?
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwolniona z VAT jest dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Z kolei art. 2 pkt 33 ustawy o VAT stanowi, że ilekroć w ustawie tej mowa jest o terenach budowlanych, rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przy ustalaniu prawa do korzystania z tego zwolnienia uwzględniać należy nie tylko wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie podstawowe, ale również wynikające z tego planu przeznaczenie dopuszczalne. Potwierdzają to w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe, czego przykładem mogą być interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 sierpnia 2021 r. (nr 0114-KDIP1-3.4012.445.2021.2.KK) oraz z 28 kwietnia 2022 r. (nr 0111-KDIB3-1.4012.116.2022.3.ABU). Jak czytamy w drugiej z nich, „zwolnienie od podatku VAT obejmuje zbycie nieruchomości niezabudowanych (gruntów) wyłącznie w sytuacji, gdy nie są one przeznaczone pod zabudowę. Elementem, który determinuje możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT przy zbyciu gruntów, jest przeznaczenie gruntu na cele inne niż budowlane. Przy ocenie, czy przedmiotowe tereny oznaczone ww. symbolami planu zagospodarowania przestrzennego stanowią tereny budowlane, nie wystarczy analiza ich podstawowego przeznaczenia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Uwzględnić bowiem należy też zapisy dotyczące przeznaczenia dopuszczalnego tego terenu, w którym ustalono możliwość lokalizacji obiektów budowlanych. Ewentualnie wznoszone obiekty, co prawda uzupełniają podstawową funkcję gruntu, co jednak nie zmienia faktu, że sama możliwość wybudowania wskazanych obiektów oznacza, że działki te stanowią grunt przeznaczony pod zabudowę”.