Sprzedaż tokenów NFT jest opodatkowana na innych zasadach niż zbycie kryptowaluty – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w dwóch interpretacjach.

Obie są precedensowe. Wynika z nich, że podatnik powinien rozliczyć VAT już od samej wymiany tokena na wirtualną walutę. Natomiast na gruncie przepisów o podatku dochodowym jest to przychód z działalności gospodarczej, a nie z zysków kapitałowych.

NFT to cyfrowe zapisy

Obie interpretacje dotyczyły opodatkowania tokenów NFT (ang. non-fungible token). NFT to cyfrowe zapisy, są oparte na technologii blockchain, ale nie są kryptowalutą, ponieważ są niewymienialne.
Tokeny NFT stanowią cyfrowy certyfikat potwierdzający własność jakiegoś dzieła, np. sztuki graficznej, muzyki, filmu, przedmiotu z gry komputerowej (np. zbroi wojownika).
Mają unikalną wartość uzależnioną od ich wyceny. Nie ma jednego kursu wymiany, co różni tokeny od waluty wirtualnej, np. bitcoina, ethereum.

Tokeny z założenia nie spełniają definicji waluty wirtualnej

To oznacza, że tokeny z założenia nie spełniają definicji waluty wirtualnej w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.). Kluczowym elementem waluty wirtualnej jest:
■ wymienialność w obrocie gospodarczym „na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany”,
■ możliwość przechowywania lub przeniesienia elektronicznego oraz
■ to, że może być ona przedmiotem handlu elektronicznego.

Skutki podatkowe handlu tokenami NFT

Tokeny NFT nie spełniają warunków tej definicji (bo są niewymienialne), ale zdarza się, że są one sprzedawane w celach inwestycyjnych za pośrednictwem giełd kryptowalut. Powstaje wtedy pytanie, czy można by je wówczas traktować jak wymienialną walutę wirtualną. Miałoby to kluczowe znaczenie dla opodatkowania.
Sprzedaż kryptowalut jest bowiem zwolniona z VAT jako świadczenie usługi finansowej. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 22 października 2015 r. (sygn. akt C-264/14).
Przychody z kryptowalut są traktowane jako przychody z zysków kapitałowych, z tym że podatek pojawia się dopiero, gdy kupujący wymieni kryptowalutę na towar, usługę lub na tradycyjną walutę. Podatek wynosi wtedy 19 proc., a transakcję należy rozliczyć podobnie jak sprzedaż papierów wartościowych (np. akcji), czyli w zeznaniu rocznym PIT-38.
Zdaniem dyrektora KIS nie dotyczy to jednak handlu tokenami NFT, bo z założenia nie spełniają one definicji waluty wirtualnej. Taki wniosek płynie z dwóch najnowszych interpretacji.

Jak NFT, to z VAT

Wystąpiła o nie spółka kapitałowa, która planuje poszerzyć zakres działalności gospodarczej o wytwarzanie, a następnie sprzedaż unikalnych NFT. Kupujący tokeny płaciliby za nie kryptowalutami, które spółka następnie wymieniałaby lub sprzedawała, by pozyskać inną kryptowalutę lub tradycyjną walutę.
Spółka uważała, że sprzedaż NFT w zamian za kryptowaluty będzie bez VAT, bo – jak argumentowała – transfer tokenu nie wiąże się z przeniesieniem jakichkolwiek praw własności intelektualnej do cyfrowego aktywa ani nie oznacza przyznania licencji. Nie jest też dostawą towaru, bo NFT nie jest towarem.
Nie można tego traktować również jako odpłatnego świadczenia usług, bo kryptowaluta nie jest prawnym środkiem płatniczym, towarem, usługą ani prawem majątkowym – przekonywała spółka.
Dyrektor KIS był jednak innego zdania. Stwierdził, że spółka wyświadczy odpłatną usługę wykorzystania mocy obliczeniowej komputera do wytworzenia NFT, a skoro otrzyma wynagrodzenie (w postaci kryptowaluty), to spełnione zostaną wszelkie warunki, aby świadczenie to było opodatkowane VAT.
Nie ma przy tym znaczenia charakter otrzymanego wynagrodzenia – wyjaśnił dyrektor KIS.

Biznes jak każdy inny

Dyrektor KIS nie zgodził się też ze spółką co do skutków tych transakcji na gruncie przepisów o podatku dochodowym. Spółka twierdziła, że uzyska przychód nie z chwilą sprzedaży tokenów NFT za kryptowalutę, lecz dopiero gdy pozyskaną w ten sposób kryptowalutę sprzeda na tradycyjną walutę.
Dyrektor stwierdził jednak, że w tym wypadku będziemy mieć do czynienia z innymi zasadami opodatkowania. Skoro bowiem tokeny NFT nie są kryptowalutą, to wskutek ich sprzedaży nie powstanie przychód ani z zysków kapitałowych, ani z praw majątkowych. Spółka uzyska przychód z prowadzonej działalności gospodarczej, a więc na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o CIT – stwierdził organ.
Wyjaśnił, że przychód ten powstanie w najwcześniejszym momencie, o którym mowa w art. 12 ust. 3a ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem przychód powstaje z chwilą wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.
Interpretacje indywidualne dyrektora KIS z 26 sierpnia 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.315.2022.6.SG) i z 29 sierpnia 2022 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.346.2022.7.ICZ)