Sama decyzja o rezygnacji z opodatkowania estońskim CIT nie oznacza, że spółka musi od razu, w momencie rezygnacji, zapłacić podatek od wygenerowanego zysku. Jeżeli zysk ten będzie reinwestowany albo zatrzymywany w spółce, to nie zapłaci ona podatku, mimo że nie będzie już podatnikiem estońskiego CIT – wyjaśnił dyrektor KIS.

Dodał, że zysk wypracowany w okresie, gdy spółka była objęta estońskim CIT, będzie opodatkowany dopiero w momencie jego faktycznej redystrybucji.
Odpowiedź dyrektora KIS dotyczy zarówno sytuacji, gdy spółka podejmie decyzję o rezygnacji z estońskiego CIT po upływie czteroletniego okresu opodatkowania tym ryczałtem, jak i w sytuacji, gdy taką decyzję podejmie wcześniej. W obu przypadkach – jak potwierdził organ – nie trzeba płacić podatku niezwłocznie po zakończeniu opodatkowania w formie estońskiego CIT, tj. do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po ostatnim roku opodatkowania tych ryczałtem.
Ważne, żeby zyski wypracowane w okresie, gdy spółka była objęta estońskim CIT, nie zostały wypłacone udziałowcom. Spółka zapłaci więc podatek dopiero w chwili ich faktycznego rozdysponowania, tj. przeznaczenia do dystrybucji w jakiejkolwiek formie, w tym w postaci dywidendy – wyjaśnił organ.
Dyrektor KIS odniósł się również do innej kwestii, o której mowa w art. 28m ust. 4 pkt 2 ustawy o CIT. Przepis ten wskazuje, kiedy wydatki i odpisy amortyzacyjne związane z używaniem samochodów osobowych w spółce z estońskim CIT nie są zaliczane do jej ukrytych zysków. Kluczowym warunkiem jest, aby pojazd był wykorzystywany wyłącznie na cele działalności gospodarczej.
Spółka spytała, co w sytuacji, gdy jej udziałowcy wykorzystują samochody osobowe również w innych celach, niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą. Organ potwierdził, że wówczas, na potrzeby ustalenia dochodu z ukrytych zysków, należy uwzględniać kwoty netto danego wydatku wraz z niepodlegającą odliczeniu częścią VAT naliczonego. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 22.08.2022 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.112.2022.1.BS