Rezygnacja z pobierania przysługującej emerytury lub renty jest zasadniczym warunkiem zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). Zwolnienie to obejmuje przychody do łącznej wysokości 85 528 zł rocznie. Aktywny senior może je uzyskiwać z różnych źródeł, tj.: ze stosunku służbowego, stosunku pracy, z pracy nakładczej, ze spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, zasiłku macierzyńskiego, a także z pozarolniczej działalności gospodarczej, niezależnie od formy jej opodatkowania.
Zasadniczo przychody te - choć zwolnione z PIT - są objęte składką na ubezpieczenie zdrowotne. Tylko w nielicznych sytuacjach preferencja podatkowa idzie w parze z brakiem składki zdrowotnej. Tak jest w przypadku niektórych osób prowadzących działalność gospodarczą oraz tych, które są zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.