Z pytaniem wystąpił przedsiębiorca, który w ewidencji środków trwałych ma trzy mieszkania nabyte przed 1 stycznia 2022 r. Amortyzuje je metodą liniową stawką 10 proc. Chciał się upewnić, czy nadal może dokonywać odpisów amortyzacyjnych na dotychczasowych zasadach do pełnego zamortyzowania.
Przypomnijmy, że ograniczenia w tym zakresie wprowadziła nowelizacja zwana Polskim Ładem (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.). Co do zasady od tego roku Polski Ład wykluczył amortyzację nieruchomości mieszkalnych oraz praw o charakterze mieszkalnym. Zakaz amortyzacji wynika ze zmienionego art. 22c pkt 2 ustawy o PIT oraz z dodanego w art. 16c ustawy o CIT punktu 2a. Nadal będzie można amortyzować dla celów podatkowych budynki i lokale użytkowe.
Dodano jednak przepis przejściowy – art. 71 ust. 2 – zgodnie z którym podatnicy PIT i CIT „mogą, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r., zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, nabytych lub wytworzonych przed dniem 1 stycznia 2022 r.”.
Reklama
Według podatnika jest to niezgodne z konstytucyjną zasadą ochrony praw nabytych i interesów w toku (art. 2 konstytucji).
Podatnik podkreślił, że ustawodawca nie powinien w trakcie trwania amortyzacji zmieniać zasad polegających na wykluczeniu z obiektów podlegających amortyzacji składnika majątku, którego amortyzację rozpoczęto, ale przed tymi zmianami nie zakończono. Dlatego uznał, że może dokończyć amortyzację.
Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Wyjaśnił, że na podstawie przepisu przejściowego (art. 71 ust. 2) podatnicy jeszcze przez rok (2022) będą stosować przepisy dotyczące amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 r. w odniesieniu do budynków i lokali mieszkalnych nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r. O ewentualnej niekonstytucyjności przepisu może orzec Trybunał Konstytucyjny.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 28 lipca 2022 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.523.2022.1.JS