Sprawa dotyczyła polskiego płatnika, który otrzymał w 2020 r. pożyczkę od podmiotu powiązanego – spółki luksemburskiej. Polska spółka będzie wypłacać odsetki od tej pożyczki. W efekcie powstał problem, czy polski płatnik od wypłacanych za granicę odsetek musi pobrać podatek u źródła (w Polsce). Spółka uważała, że nie, bo odsetki wypłacane na rzecz podmiotu luksemburskiego są zwolnione z podatku. Generalnie jednak przepisy ustawy o CIT przewidują mechanizm zwrotu podatku u źródła (pay & refund).
Polega on na tym, że w przypadku wypłat odsetek, należności licencyjnych i dywidend dla zagranicznych podmiotów powiązanych polski płatnik musi pobrać podatek u źródła, a następnie płatnik lub podatnik (w zależności od sytuacji) może wystąpić o jego zwrot, jeśli po zbadaniu organ uzna np., że miało zastosowanie zwolnienie z podatku. Od 1 stycznia br. mechanizm ten trzeba stosować do wypłat należności na rzecz zagranicznego podatnika, które przekroczą 2 mln zł w danym roku. Obowiązek podatkowy ciąży na zagranicznym podatniku, który dostaje należności, ale do pobrania daniny jest zobowiązany polski płatnik, czyli wypłacający np. odsetki.