Umowa pożyczki, której przedmiotem są kryptowaluty zaliczane do kategorii praw majątkowych, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Z pytaniem wystąpiła kobieta, która rozważa wzięcie takiej pożyczki od osoby fizycznej lub przedsiębiorcy. Tłumaczyła ona, że przedmiotem umowy będzie określona ilość kryptowaluty, a zwrot nastąpi po upływie określonego w niej czasu. Chciała się upewnić, że od takiej pożyczki nie będzie musiała zapłacić PCC.
Potwierdził to dyrektor KIS. Przypomniał, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o PCC podlegają umowy pożyczki, jeżeli ich przedmiotem są pieniądze lub rzeczy oznaczone tylko co do gatunku.
Tymczasem, jak podkreślił organ, wirtualne waluty na gruncie ustawy o PCC są traktowane jako prawo majątkowe. – Wobec braku definicji legalnej pojęcia „prawo majątkowe” należy odnieść się do ustaleń orzecznictwa oraz doktryny – stwierdził dyrektor KIS.
Zgodnie z nimi prawa majątkowe to prawa podmiotowe pozostające w ścisłym związku z ekonomicznym interesem uprawnionego, związane z jego majątkiem, charakteryzujące się dwiema podstawowymi cechami:
  • działalnością (mogą być przedmiotem obrotu),
  • posiadaniem określonej wartości majątkowej.
Do tej kategorii, według dyrektora KIS, należy zatem zaliczyć te wszystkie uprawnienia, które nie przyjmują postaci rzeczy, ale stanowią jednocześnie wymierne korzyści, którymi można rozporządzać albo z których można czerpać korzyści. Te warunki spełniają kryptowaluty.
Organ uznał więc, że skoro przedmiotem umowy pożyczki będą kryptowaluty zaliczane do kategorii praw majątkowych, to jej zawarcie nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC. W związku z tym umowy tej nie trzeba też będzie zgłaszać do urzędu skarbowego. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 27 lipca 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4014.112.2022.4.MZ