VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych trzeba wpłacić w ciągu pięciu dni od ich sprowadzenia do Polski, ale nie przed dniem, w którym sprzedawca wystawi fakturę – przypomniał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w niedawnej interpretacji.

Dyrektor KIS wyjaśnił, że gdy zagraniczne paliwo trafia do składu podatkowego, to obowiązek wpłaty podatku w ciągu pięciu dni ciąży na właścicielu składu, niezależnie od tego, że właściwy nabywca paliwa planuje rozliczyć VAT na zasadach ogólnych, czyli do 25. dnia następnego miesiąca.
Pytanie zadała spółka prowadząca skład podatkowy, posiadająca koncesję na wytwarzanie, magazynowanie i przeładunek paliw ciekłych. Współpracowała ona z partnerami handlowymi, którzy sprowadzali paliwo z krajów Unii Europejskiej, aby magazynować je w składzie podatkowym. To oznaczało, że zgodnie z art. 103 ust. 5a pkt 2 ustawy o VAT spółka jako właściciel składu miała obowiązek obliczyć i wpłacić kwotę podatku w ciągu pięciu dni od wprowadzenia paliwa do składu podatkowego. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł jednak 9 września 2021 r. w wyroku o sygn. C-855/19, że art. 103 ust. 5a ustawy o VAT jest sprzeczny z prawem unijnym w tym zakresie, w którym nakazuje przedsiębiorcom wpłacić podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa przed wystawieniem faktury lub przed 15. dniem następnego miesiąca.
Obowiązek wpłaty podatku w ciągu pięciu dni ciąży na właścicielu składu, do którego trafiło paliwo z zagranicy
Spółka spodziewała się, że część jej partnerów handlowych zacznie w związku z tym samodzielnie wpłacać podatek od WNT na zasadach ogólnych, czyli do 25. dnia następnego miesiąca (art. 103 ust. 1 ustawy o VAT). Gdyby sama nadal wypełniała obowiązki płatnika, mogłoby dojść do sytuacji, w której spółka obliczy i pobierze daninę do 5. dnia od wprowadzenia paliwa do składu podatkowego, a jej partner handlowy zrobi to samo do 25. dnia następnego miesiąca.
We wniosku o interpretację twierdziła, że jeśli partner handlowy poinformuje ją, że chce sam wpłacić VAT na zasadach ogólnych, nie będą na niej ciążyły obowiązki płatnika. Nie powstanie więc zaległość podatkowa ani ewentualne odsetki. Zapłata VAT przez płatnika nie będzie bowiem możliwa z wyłącznej winy partnera handlowego (podatnika), a to oznacza, że zgodnie z art. 30 par. 5 ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) spółka nie odpowie za niepobraną lub niewpłaconą daninę.
Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Przypomniał, że 28 grudnia 2021 r. w życie wszedł nowy art. 103 ust. 5ac ustawy o VAT. Wynika z niego, że jeśli obowiązek zapłaty podatku z tytułu WNT paliwa powstanie przed wystawieniem faktury przez sprzedawcę, to termin ten upłynie w dniu następnym, nie później niż 16. dnia następnego miesiąca. Przepis ten wprowadziła nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw z 9 grudnia 2021 r. (Dz.U. poz. 2427), aby uwzględnić wskazówki płynące z wyroku TSUE. Spółka nadal więc musi obliczać i wpłacać podatek od WNT paliwa w ciągu pięciu dni od jego sprowadzenia do składu podatkowego niezależnie od tego, jaką informację otrzyma od swojego partnera handlowego – podsumował dyrektor KIS.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 lipca 2022 r. (sygn. 0111-KDIB3-3.4012.33.2022.1.MK)