Były żołnierz nie musi rezygnować z pobierania wojskowej renty inwalidzkiej, aby od dodatkowych zarobków nie płacić podatku dochodowego – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to mężczyzna, który ukończył już 65. rok życia i nabył już wcześniej uprawnienia do emerytury, o której mowa w ustawie z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 520 ze zm.).
Pobierał już ją nawet, ale z uwagi na przyznaną mu grupę inwalidzką, zrezygnował z pobierania emerytury i otrzymuje obecnie wojskową rentę inwalidzką, o której mowa w tej samej ustawie.
Spytał, czy gdyby zawarł umowę o pracę lub zlecenia, to będzie zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT. Zwolnienie to obejmuje przychody do wysokości 85 528 zł rocznie. Podatek jest tylko od nadwyżki, z tym że u osób opodatkowanych według skali PIT w grę wchodzi dodatkowo jeszcze kwota dochodu wolnego od podatku, czyli 30 tys. zł.
Były żołnierz chciał się upewnić, że pobieranie wojskowej renty nie będzie przeszkodą do korzystania z tego zwolnienia.
Dyrektor KIS rozwiał jego obawy. Za kluczowe uznał trzy kwestie. Po pierwsze, z tytułu umowy o pracę lub zlecenia mężczyzna podlegałby ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1009 ze zm.). To warunek, o którym mowa wprost w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT.
Po drugie, uzyskiwane przychody byłyby opodatkowane na zasadach określonych w art. 27 ustawy o PIT, czyli według skali podatkowej.
Były żołnierz spełniłby też trzeci warunek, ponieważ nie pobierałby:
  • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2020 r. poz. 586 i 2320), ani
  • świadczeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4a ustawy o PIT, czyli otrzymywanych po zwolnieniu ze służby stałej.
Natomiast pobieranie wojskowej renty inwalidzkiej nie wyklucza możliwości korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT – wyjaśnił dyrektor KIS. Dodał, że co prawda przysługuje ona w ramach zaopatrzenia emerytalnego na zasadach określonych w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ale w art. 21 ust. 1 pkt 154 lit. b ustawy o PIT wymienione są tylko emerytura i renta rodzinna przyznane na podstawie tej ustawy.
Natomiast wojskowa renta inwalidzka nie mieści się w zakresie definicji emerytury ani renty rodzinnej. W konsekwencji pobieranie wojskowej renty inwalidzkiej nie przekreśla możliwości korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT – podsumował organ.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 14 lipca 2022 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.184.2022.1.HD