Sejm przyjął część poprawek Senatu do noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) obniżającej stawkę podatku dla podatników rozliczających się według skali - do 12% z 17% obecnie. Przyjęte poprawki dotyczą m.in. preferencyjnego rozliczenia dla rodziców samotnie wychowujących dzieci oraz podwyższenia limitu odpisu na organizacje pożytku publicznego z 1% do 1,5%, część z nich ma charakter redakcyjny i legislacyjny.

Sejm poparł możliwość określenia w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osób samotnie wychowujących dzieci. Dzięki tej zmianie z preferencyjnego rozliczenia skorzystają wszyscy rodzice samotnie wychowujący dzieci, a nie tylko ci, których dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność.

1,5% zamiast 1% podatku

Przyjęto także poprawkę zakładającą zwiększenie do 1,5% z 1% limit odpisu na organizacje pożytku publicznego oraz poprawkę modyfikującą zasady obliczania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, tak aby umożliwić przedsiębiorcom odliczenie straty z lat ubiegłych i tzw. złych długów.

Kolejna ze zmian dotyczy usunięcia zapisu, dotyczącego podniesienia do 5 tys. zł kwot umów podlegających obowiązkowi upublicznia (rejestracji w Centralnym Rejestrze Umów) przez jednostki sektora finansów publicznych. (Od 1 lipca br. obowiązkowi temu - zgodnie z obecnymi przepisami - miały podlegać umowy od kwoty 500 zł).

"Hipotetyczny podatek należny" jednak nie dla wszystkich

Uznania Izby Niższej nie znalazła poprawka, która zakładała, że obliczanie hipotetycznego podatku należnego za 2022 r. byłoby obowiązkowe nie tylko w stosunku do podatników uprawnionych do tzw. ulgi dla klasy średniej, ale wszystkich podatników, którzy w 2022 r. uzyskali przychody w łącznej maksymalnej wysokości 153 600 zł. Odrzucono także poprawkę zmierzającą do tego, aby do dochodu stanowiącego roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą nie wliczano strat z lat ubiegłych oraz tzw. złych długów.

PIT 12 proc. zamiast ulgi dla klasy średniej

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje m.in. obniżenie stawki podatku PIT z 17 do 12% przy zachowaniu kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł i drugiego progu podatkowego w wysokości 120 tys. zł.

Obniżka podatku dochodowego wiąże się z likwidacją ulgi dla klasy średniej. Będzie można ją jednak zastosować wyjątkowo przy rozliczeniu za rok podatkowy 2022, jeśli okaże się korzystniejsza dla podatnika niż nowe zasady; obowiązek obliczenia hipotetycznego podatku należnego za 2022 r. dla tych podatników będzie miał naczelnik urzędu skarbowego.

Możliwość odliczania części składki zdrowotnej

Nowela zakłada możliwość odliczania części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania dla przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej. Tzw. liniowcy będą mogli zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności zapłacone składki zdrowotne w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 8,7 tys. zł. Dla ryczałtowców limit ten wyniesie 50% zapłaconych składek zdrowotnych, a dla podatników na karcie - 19%. Wprowadzono możliwość zmiany sposobu opodatkowania w trakcie roku podatkowego 2022 przez przedsiębiorców, którzy chcieliby powrócić na skalę podatkową, jeśli na początku roku wybrali podatek liniowy lub ryczałt.

Nowela zawiera też rozwiązania dotyczące podatników mających różne źródła dochodów. Będę oni mogli upoważnić maksymalnie trzech płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT o kwotę 3,6 tys. zł. W przypadku jednej umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł miesięcznie, przy dwóch - po 150 zł, a przy trzech - po 100 zł.

(ISBnews)