Nie ma eksportu z Polski, jeżeli towar jest wysłany z naszego kraju do innego państwa unijnego z pominięciem procedury wywozu i tam rozładowany i magazynowany poza składem celnym, po czym dopiero stamtąd jest wywożony poza terytorium UE.
Wyrok NSA dotyczył spółki, która wysłała towar do agencji celnej. Ta, po jego odebraniu wraz z przygotowanym zgłoszeniem celnym, przekazała towar firmie kurierskiej, która przetransportowała go do składu celnego w Helsinkach. Zwyczajowo, gdy towar przekracza granicę UE, jest przedstawiane zgłoszenie celne wystawione przez polską agencję, jednak w tym wypadku skład celny w Helsinkach je zgubił.
Spółka uważała, że doszło do eksportu towarów w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy o VAT i że ma ona prawo do stawki 0 proc. VAT. Dyrektor izby skarbowej uważał inaczej. Stwierdził, że w takiej sytuacji miejscem rozpoczęcia wysyłki lub transportu poza terytorium Wspólnoty nie będzie Polska, lecz Finlandia.
Tego samego zdania był WSA w Gliwicach. Powołał się na uchwałę siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 czerwca 2012 r. (sygn. akt I FPS 3/12). Z jej uzasadnienia wynika, że wywóz towarów z kraju poza obszar UE powinien nastąpić w ramach transportu (wysyłki) zasadniczo o nieprzerwanym charakterze. Jeśli towar jest transportowany (wysyłany, przemieszczany) z Polski do innego państwa unijnego, z pominięciem procedury wywozu, i tam rozładowany i magazynowany (składowany poza składem celnym), a dopiero stamtąd jest transportowany (wysyłany) poza terytorium UE, to nie ma podstaw do stwierdzenia, że wywóz nastąpił z terytorium Polski. Miejscem świadczenia takiej dostawy jest kraj, w którym znajdują się eksportowane towary w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy poza terytorium UE.
NSA podzielił stanowisko WSA. Stwierdził, że transport został przerwany i wysyłka nie nastąpiła z Polski oraz nie doszło do eksportu towarów w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy VAT. Przywołał inne wyroki to potwierdzające (sygn. akt I FSK 75/13, I FSK 636/13).
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 18 grudnia 2014 r., sygn. akt I FSK 1967/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia