Zawieszenie przez Pocztę Polską od 25 marca 2022 r. przyjmowania przesyłek pocztowych adresowanych do Rosji może uniemożliwić wszczęcie postępowania podatkowego. W rezultacie może to przynieść korzyść podmiotom z Rosji.

W związku z wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających wymianę na dotychczasowych zasadach poczty w relacji z Rosją, w tym wstrzymaniem połączeń lotniczych, Poczta Polska poinformowała o zawieszeniu od 25 marca 2022 r. do odwołania przyjmowania wszystkich przesyłek pocztowych adresowanych do tego kraju.
Jeśli wszczęcie postępowania podatkowego wymaga doręczenia postanowienia osobie znajdującej się w Rosji, może się okazać, że organ podatkowy nie będzie mógł skutecznie tego zrobić.
Zgodnie z art. 165b par. 1 ordynacji podatkowej, jeżeli kontrola podatkowa ujawni nieprawidłowości, organ wszczyna postępowanie podatkowe w sprawie, która była przedmiotem tej kontroli, nie później niż w terminie sześciu miesięcy od zakończenia kontroli.
Postępowanie podatkowe jest wszczynane z urzędu, w formie postanowienia (art. 165 par. 2 i 4 ordynacji), a datą jego wszczęcia jest dzień doręczenia stronie postanowienia. Postanowienie musi zatem zostać doręczone nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia kontroli, aby wszczęcie postępowania podatkowego było skuteczne.
Gdy nie można doręczyć pisma na adres do doręczeń elektronicznych, to zgodnie z art. 144 par. 1b ordynacji organ doręcza pisma za pokwitowaniem przez:
1) operatora wyznaczonego w ramach publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o doręczeniach elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 569), albo
2) pracowników urzędu obsługującego ten organ, funkcjonariuszy lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.
Jeśli chodzi o pisma kierowane do adresatów znajdujących się w Rosji, to w praktyce doręczenie jest możliwe wyłącznie za pokwitowaniem przez Pocztę Polską. Trudno sobie wyobrazić wysyłanie pracownika organu podatkowego w delegację do Rosji, nawet gdyby ta nie prowadziła wojny w Ukrainie.
Problem pojawia się, gdy okres sześciu miesięcy od zakończenia kontroli przypada lub przypadnie w okresie między 25 marca 2022 r. a dniem odwołania przez Pocztę Polską nieprzyjmowania wszystkich przesyłek pocztowych adresowanych do Rosji. W takiej sytuacji nie można skutecznie wszcząć postępowania podatkowego, ponieważ nie da się doręczyć postanowienia w terminie określonym w art. 165b par. 1 ordynacji.
Podobne problemy mogą wystąpić przy próbie przekształcenia kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe, które na podstawie art. 83 ustawy o KAS następuje z dniem doręczenia kontrolowanemu postanowienia o przekształceniu. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej do kontroli celno-skarbowej stosuje się – w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie – odpowiednio art. 165 ordynacji. To oznacza, że postanowienie o przekształceniu kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe powinno być również doręczone w terminie sześciu miesięcy od zakończenia kontroli celno -skarbowej, tj. od doręczenia wyniku kontroli.
Może się więc okazać, że zawieszenie przez Pocztę Polską przyjmowania wszystkich przesyłek pocztowych adresowanych do Rosji przyniesie korzyść podmiotom z Rosji.