W myśl art. 11k ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) oraz art. 23w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) podmioty powiązane są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość przekracza w danym roku próg dokumentacyjny określony ustawą. Dla transakcji finansowych wynosi on 10 mln zł. Wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym należy określić na podstawie umów lub innych dokumentów oraz konkretnej wielkości, zróżnicowanej z uwagi na przedmiot współpracy powiązanych kontrahentów. Zgodnie z art. 11l ust. 1 ustawy o CIT oraz art. 23x ust. 1 ustawy o PIT wartość transakcji kontrolowanej odpowiada:
Brak umowy pisemnej