- Ministerstwo Finansów powinno uchylić marcową interpretację, gdyż jest ona sprzeczna z przepisami. Powinno też wydać interpretację ogólną bądź objaśnienia podatkowe, z których wynikałoby odmienne stanowisko. Po brexicie przestały obowiązywać przepisy dyrektyw unijnych dotyczących wypłat dywidend i odsetek w stosunku do Wielkiej Brytanii, jednakże wewnętrzne, polskie prawo podatkowe nie uległo zmianie w zakresie opodatkowania dywidend i odsetek, więc stosowane powinny być te zasady, które wynikają z ustawy o CIT - mówi Justyna Bauta-Szostak, doradca podatkowy i partner w MDDP

ikona lupy />
Justyna Bauta-Szostak, doradca podatkowy i partner w MDDP / nieznane
W interpretacji z 7 marca br. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że od początku 2021 r., czyli po zakończeniu okresu przejściowego związanego z brexitem, wypłata brytyjskich dywidend nie korzysta już ze zwolnienia podatkowego na podstawie przepisów unijnej dyrektywy 2011/96/EU i polskiej ustawy o CIT. Jak pani ocenia taką wykładnię?
W mojej ocenie jest ona nieprawidłowa. W myśl art. 20 ust. 14 ustawy o CIT zwolnienie stosuje się „odpowiednio” do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o CIT. Jeżeli więc dana spółka jest wymieniona w załączniku nr 4, to powinno być prawo do zwolnienia dywidend wypłacanych z Wielkiej Brytanii na analogicznych zasadach, jak zostały określone w art. 20 ust. 3 ustawy o CIT. Spółki brytyjskie zostały w załączniku wymienione pod pozycją nr 24. Tak samo jest ze spółkami szwajcarskimi - Szwajcaria również nie jest członkiem UE i EOG, a tamtejsze spółki są wymienione w załączniku 4 pod nr 25. Metodologia obu tych regulacji jest taka sama. Skoro ustawodawca nakazuje stosować te regulacje „odpowiednio” i wymienia podmioty z obu tych krajów w załączniku, to w mojej ocenie wskazana interpretacja jest niewłaściwa. Dodam, że w uzasadnieniu do interpretacji nie wyjaśniono, dlaczego zdaniem dyrektora KIS spółki z UK są w dalszym ciągu wymienione w załączniku nr 4 do ustawy o CIT.
Pani uzyskała wiążącą opinię naczelnika urzędu skarbowego, z której wynika zupełnie odmienne stanowisko. Jak to jest możliwe i jakie są skutki takich rozbieżności dla polskich przedsiębiorców?
Zgadza się. Uzyskaliśmy pozytywną opinię o stosowaniu zwolnienia w poborze podatku u źródła, z której wynika, że wypłata odsetek przez polską spółkę do spółki z Wielkiej Brytanii może być nieopodatkowana na podstawie art. 21 ust. 3, ust. 8 i załącznika nr 5 do ustawy o CIT. Postępowanie w zakresie wydania takiej opinii trwa sześć miesięcy, a więc zakładam, że organ podatkowy wnikliwie zbadał temat. Wspomniany załącznik nr 5 dotyczy wypłaty odsetek i należności licencyjnych i podobnie jak w załączniku nr 4 wymienione są w nim „spółki ustanowione według prawa Zjednoczonego Królestwa Wlk. Brytanii”. To było jednym z argumentów, który przesądził o korzystnej dla podatnika opinii. Nie dziwi mnie przy tym, że organy podatkowe wydają sprzeczne interpretacje na ten sam bądź bardzo podobny temat. Takie sytuacje zdarzają się przecież od lat. Chciałabym też podkreślić, że przedsiębiorcy, którzy otrzymują dywidendy z Wielkiej Brytanii oraz wypłacają tam dywidendy oraz odsetki i należności licencyjne, nie są związani stanowiskiem wyrażonym w marcowej interpretacji dyrektora KIS. Została ona bowiem wydana w indywidualnej sprawie i w odróżnieniu od przepisów nie jest źródłem prawa. A przepisy we wskazanych wyżej załącznikach wyraźnie wskazują spółki brytyjskie. Takim samym załącznikiem do ustawy jest tabela amortyzacji (załącznik nr 1). Czy ktokolwiek sobie wyobraża, że podatnicy przestaną ją stosować i zaczną przyjmować dowolne stawki dla odpisów amortyzacyjnych bez podstawy prawnej? W mojej ocenie podatnik, który otrzymał marcową interpretację. powinien się od niej odwołać.
To sugestia dla podatnika, a co powinno zrobić Ministerstwo Finansów?
Ministerstwo Finansów powinno uchylić marcową interpretację, gdyż jest ona sprzeczna z przepisami. Powinno też wydać interpretację ogólną bądź objaśnienia podatkowe, z których wynikałoby odmienne stanowisko. Po brexicie przestały obowiązywać przepisy dyrektyw unijnych dotyczących wypłat dywidend i odsetek w stosunku do Wielkiej Brytanii, jednakże wewnętrzne, polskie prawo podatkowe nie uległo zmianie w zakresie opodatkowania dywidend i odsetek, więc stosowane powinny być te zasady, które wynikają z ustawy o CIT.©℗
Rozmawiał: Mariusz Szulc