Preferencja nie będzie dotyczyć osób, które kupiły za kredyt więcej niż jedno mieszkanie.
Wynika tak z obowiązującego od wczoraj rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 592).
Przepisy te mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.
Reklama
Przypomnijmy, że preferencja dotyczy tylko kredytów mieszkaniowych zaciągniętych przed 15 stycznia 2015 r.

Reklama
Zasadniczo nowe rozporządzenie przedłuża o rok dotychczasowe rozwiązanie. Różni się jednak od rozporządzenia z 27 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 548), które obowiązywało do końca 2021 r. Na różnice zwróciliśmy już uwagę w artykule „Ograniczone zwolnienie podatkowe dla kredytobiorców” (DGP nr 40/2022). Od tego czasu wprowadzono pewne modyfikacje.
Tylko jedna inwestycja
Zgodnie z nowym rozporządzeniem zaniechanie poboru podatku w 2022 r. dotyczy tych umów kredytowych, które zostały zawarte na realizację jednej inwestycji mieszkaniowej (nawet gdy podatnik zaciągnął więcej niż jeden kredyt).
Oznacza to, że preferencja nie przysługuje osobom, które zaciągnęły kredyt lub kredyty na lokal niesłużący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, na wiele odrębnych lokali lub nieruchomości (np. przeznaczonych na wynajem) czy też zaspokających potrzeby różnych gospodarstw domowych.
– W opublikowanym rozporządzeniu ustawodawca finalnie doprecyzował pojęcie „jednej inwestycji mieszkaniowej” – zwraca uwagę Andrzej Grzywna, radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych Andrzej Grzywna i Wspólnicy.
Wskazuje, że nie chodzi tylko o zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jednego gospodarstwa domowego – jak było to zakładane w projekcie.
Zgodnie z rozporządzeniem za jedną inwestycję mieszkaniową uważane jest również zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych więcej niż jednego gospodarstwa domowego, gdy osoby mające zajmować wspólnie jeden budynek są osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej, czyli najbliższa rodzina (np. rodzice, dzieci, rodzeństwo).
– To oznacza, że preferencja będzie dotyczyć też sytuacji, gdy bank umorzył część kredytu na dom, z którego zostały wydzielone mieszkania dla najbliższej rodziny – wyjaśnia Andrzej Grzywna.
Tylko na spłatę kredytu mieszkaniowego
Podatek nie będzie pobierany od umorzonej w drodze ugody wierzytelności objętej kredytem, ale tylko w odniesieniu do tej części, która jest związana ze spłatą kredytu mieszkaniowego.
– Nowością w stosunku do pierwotnego projektu jest przyjęcie do wszystkich kredytów (nie tylko refinansowych i konsolidacyjnych) zasady, że zaniechanie poboru PIT obejmuje kwotę umorzonej wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego w części, w jakiej kwota kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na wydatki mieszkaniowe pozostaje do całkowitej kwoty zaciągniętego kredytu mieszkaniowego – zwraca uwagę Andrzej Grzywna.
A zatem, gdy kredyt był udzielony również na inne wydatki (np. konsumpcyjne), ta umorzona część kredytu będzie proporcjonalnie niebrana pod uwagę przy zaniechaniu podatku.
Oznacza to więc, że podatek będzie trzeba zapłacić od tej części umorzonego kredytu, która została przeznaczona np. na umeblowanie kupionego mieszkania.
Przypomnijmy, że dotychczas zaniechanie poboru podatku nie dotyczyło kredytów konsolidacyjnych.