Chodzi o ustawę z 14 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Wprowadza ona zmiany w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Według Kancelarii Prezydenta RP, zgodnie z treścią uzasadnienia do nowych przepisów zaproponowane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych mają na celu zapewnienie, że płatnik będzie zobowiązany stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek również wówczas, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym.

Reklama

Jak wskazano, w wyniku wprowadzonych zmian oświadczenie PIT-2 będzie mógł również przedłożyć emeryt lub rencista, który złożył do organu rentowego wniosek o niestosowanie kwoty wolnej.

Drugim zasadniczym celem nowelizacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest - podkreśliła kancelaria - uregulowanie w płaszczyźnie ustawowej mechanizmu przedłużenia terminów pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy. Mechanizm ten odpowiada mechanizmowi wdrożonemu do systemu prawnego w drodze rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Z kolei celem zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest zapewnienie środków dla zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zakładowych funduszy aktywności, tworzonych przez zakłady pracy chronionej oraz zakłady aktywności zawodowej.

Zmiany w ustawie o podatku od wydobycia niektórych kopalin służą natomiast obniżeniu w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. stawek podatku od wydobycia miedzi i srebra. Podatek ten płaci koncern KGHM.

Według kancelarii, podstawowym terminem wejścia w życie ustawy jest dzień następujący po dniu ogłoszenia. (PAP)

autorka: Małgorzata Werner-Woś

mww/ pad/