Urząd gminy opublikował zbiorczą listę podmiotów, wobec których zastosowano umorzenie podatków od nieruchomości lub od środków transportowych. Na tej liście figurowała pełna nazwa mojego przedsiębiorstwa. Niestety, mam sygnały, że ucierpiała przez to reputacja firmy. Czy urząd gminy może legalnie ujawnić takie dane? Czy nie jest to naruszenie danych osobowych czy RODO?

Niewątpliwie przedsiębiorca mógł uzyskać preferencję w postaci umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej. Zapewne nastąpiło to w postaci decyzji wójta gminy. Pozwala na to art. 67b ordynacji podatkowej, który stanowi, że organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych określonych w art. 67a, a więc takich, które:
  • nie stanowią pomocy publicznej,
  • stanowią pomoc de minimis (…),
  • stanowią pomoc publiczną.
W art. 67a tej ustawy postanowiono, że organ podatkowy na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
Co istotne, art. 37 ustawy o finansach publicznych (dale: u.f.p.) stanowi, że zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości w terminie, o którym mowa w art. 38 u.f.p. (czyli do 31 maja danego roku), informację obejmującą m.in.: „(…) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia (…)”. A zatem zarząd danej jednostki (np. wójt) może legalnie ujawniać dane podmiotów, w tym dotyczące umorzonych zaległości podatkowych. Co więcej, ma wręcz prawny obowiązek ujawnienia powyższych informacji, czyli danych o osobach prawnych i fizycznych, którym udzielono różnych ulg, odroczeń czy umorzeń ze wskazaniem nawet wysokości umorzonych kwot i przyczyn ich umorzenia. Reasumując, przedsiębiorca nie ma więc podstaw, by podważać takie działanie i powoływać się na ochronę danych osobowych czy RODO.
Podstawa prawna
• art. 67a, art. 67b par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2105)
• art. 37 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2270)