Zgodnie z polskim systemem podatkowym małżonkowie mogą zadecydować o wspólnym opodatkowaniu swojego dochodu. Również w tej kwestii nowelizacja z 1 stycznia 2022 r. (Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. poz. 2105 z późn. zm., dalej: Ustawa nowelizująca) wprowadziła pewne istotne zmiany. Do tej pory, aby móc skorzystać z tego rozwiązania trzeba było spełniać następujące warunki wskazane w art. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm., dalej: Ustawa o PIT):

Ustawa nowelizująca umożliwia wspólne opodatkowanie dochodów małżonków już od dnia zawarcia związku małżeńskiego, pod warunkiem że małżeństwo oraz wspólność majątkowa trwa do końca roku podatkowego. Wyjątkiem w tym zakresie jest przypadek, w którym dojdzie do śmierci małżonka, z którym został zawarty związek w tym samym roku podatkowym. Po nowelizacji przepisów ustawy o PIT takie zdarzenie także nie wyklucza możliwości skorzystania ze wspólnego opodatkowania dochodu. Po nowelizacji nie stanowi również przeszkody przeszły wybór opodatkowania w formie ryczałtu lub podatku liniowego, w przypadku gdy dany współmałżonek nie osiągnął z tego tytułu żadnych przychodów ani kosztów podatkowych w danym roku podatkowym. Mowa tutaj zatem generalnie o tych osobach, które złożą za rok podatkowy „zerowe” zeznanie PIT-36L albo PIT-28. Co więcej art. 70 ust. 2 ustawy nowelizującej wskazuje, że rozwiązanie to obejmuje również związki małżeńskie, które zostały zawarte w 2021 r.