W pierwszej kolejności należy przypomnieć, że przychód uzyskany przez pracownika w związku z otrzymaną przez niego odprawą emerytalną, wypłaconą na podstawie art. 921 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1162), zaliczany jest do źródła przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy. Wynika to z brzmienia art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, zgodnie z którym za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Taka alokacja przychodu uzyskanego wraz z otrzymaną odprawą emerytalną nie powoduje, że przychód ten korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nawet jeżeli w dniu uzyskania przychodu pracownik będzie miał ukończone 60 lat (kobieta) lub odpowiednio 65 lat (mężczyzna), a także nabędzie już uprawnienie do emerytury i jeszcze jej nie otrzymuje, a dodatkowo łączna kwota przychodu uzyskanego w okresie spełniania takich warunków nie przekroczy limitu 85 528 zł, to do odprawy nie ma zastosowania zwolnienie od PIT dla aktywnych zawodowo emerytów. Brak możliwości zastosowania zwolnienia wynika z tego, że odprawa emerytalna, chociaż generuje przychód ze stosunku pracy, nie stanowi podstawy naliczania składek na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie bowiem z par. 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949) nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. Tymczasem jednym z warunków zastosowania zwolnienia dla aktywnych zawodowo emerytów jest, by podatnik podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu przychodów, które potencjalnie mają być zwolnione od PIT.