Za sprawą Naczelnego Sądu Administracyjnego pojawiła się nadzieja na ukrócenie praktyki masowego, „profilaktycznego” wszczynania postępowań karnych skarbowych wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko przedawnienia zobowiązania podatkowego. W uchwale z 24 maja 2021 r. (sygn. akt I FPS 1/21) NSA wskazał, że ocena przesłanek zastosowania przez organy podatkowe przepisów o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia na skutek wszczęcia sprawy karnej skarbowej (art. 70 par. 6 pkt 1 w zw. z art. 70c ordynacji podatkowej) mieści się w granicach sądowej kontroli legalności decyzji podatkowej.
NSA potwierdził tym samym, że sąd administracyjny jest uprawniony, a nawet zobowiązany do zbadania, czy w danej sprawie wystąpił skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia w związku ze wszczęciem postępowania karnego skarbowego. W rezultacie nie jest dopuszczalne automatyczne przyjmowanie, że wszczęcie postępowania karnego skarbowego zawsze wywołuje skutki korzystne dla Skarbu Państwa (w postaci zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego) i jednocześnie niekorzystne dla podatnika. Ten bowiem ma prawo oczekiwać, że po upływie terminu przedawnienia jego zobowiązanie podatkowe wygaśnie.