„Projekt zmiany ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ma na celu umożliwienie utworzenia uczelni finansowej będącej publiczną uczelnią zawodową, nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych" - poinformowano.

Do powołania uczelni – jak wskazano – niezbędna jest nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która pozwoli ministrowi finansów sprawować nadzór nad uczelnią, a także umożliwi finansowanie uczelni w formie subwencji, dotacji, stypendiów, finansowania badań naukowych oraz innych zadań zleconych realizowanych przez uczelnię na rzecz Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Reklama

”Przewiduje się, że kształcenie w uczelni finansowej rozpocznie się od roku akademickiego 2022-2023” – napisano w harmonogramie prac legislacyjnych rządu.

Dodano, że utworzenie uczelni wynika z potrzeby kształcenia i doskonalenia kadr, zapewnienia wsparcia edukacyjnego oraz naukowo-badawczego resortu finansów, jak również "stanowi realizację postanowień zawartych w podpisanym 8 czerwca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej liście intencyjnym w sprawie utworzenia publicznej uczelni zawodowej”.

Jak wyjaśniono, uczelnia będzie prowadziła kształcenie praktyczne, które przełoży się na budowanie i rozwój nowych kompetencji oraz zapewnienie wysoko wykwalifikowanej kadry resortu finansów. Jak wskazano, przewiduje się prowadzenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, a także studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia.

Zaznaczono, że utworzenie uczelni pozwoli m.in. na „prowadzenie badań z zakresu administracji skarbowej, a także rozwijanie działalności badawczej poprzez organizowanie sympozjów i konferencji naukowych” czy „wymianę doświadczeń na forum krajowym i międzynarodowym”.

„Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczny aspekt studiów. Absolwenci uczelni finansowej będą mieli nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim umiejętność jej praktycznego, efektywnego wykorzystania w realizacji konkretnych zadań zawodowych. Istotną rolę w programie studiów będą pełniły zajęcia w formie ćwiczeń, konwersatoriów, warsztatów prowadzonych przez praktyków, jak również praktyki zawodowe w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej lub przez niego nadzorowanych” – napisano.