Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rekomendowała w środę kilkadziesiąt poprawek do ustawy podatkowej wprowadzającej Polski Ład. Większość z nich zmierza do złagodzenia zapisów ustawy.

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rozpatrywała propozycje poprawek do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. To ustawa wprowadzająca Polski Ład, m.in. podnosząca kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł, pierwszy próg podatkowy do 120 tys. zł oraz zmieniająca zasady naliczania składki zdrowotnej przedsiębiorcom.

Na liście poprawek, rozpatrywanych przez komisję, znalazły się nie tylko zgłoszone przez senatorów, ale także przez organizacje społeczne i biznesowe. Wśród rekomendowanych przez komisję budżetu znalazły się takie, które przywracają możliwość wspólnego rozliczenia się dla osób samotnie wychowujących dzieci na dotychczasowych zasadach, a więc z wykorzystaniem kwoty wolnej przypadającej na dziecko (nowelizacja wprowadza ulgę kwotową). Senatorowie poparli także poprawkę, zwiększającą odliczenia podatkowe na duże rodziny.

Komisja zarekomendowała także wykreślenie z ustawy przepisów, nakazujących przedsiębiorcom przesyłanie administracji skarbowej danych z ksiąg rachunkowych i z ewidencji działalności gospodarczej. Chodzi o tzw. Jednolity Plik Kontrolny PIT lub CIT, wzorowany na podobnym rozwiązaniu dotyczącym VAT. Senatorowie nie zgodzili się także na zapisy, według których wzory dokumentów służących do rozliczenia się z fiskusem mają być publikowane jedynie w Biuletynie Informacji Publicznych Ministerstwa Finansów i chcą, aby nadal były ogłaszane w formie rozporządzenia.

Senatorowie poparli poprawkę, której celem jest objęcie ulgą dla tzw. klasy średniej osób uzyskujących dochody na podstawie umowy zlecenia (obecnie ta ulga obejmuje osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i prowadzących działalność gospodarczą, rozliczających się na zasadach ogólnych). Poparcie komisji uzyskała również propozycja, aby lekarze, lekarze dentyści i inne osoby, wykonujące zawody medyczne, mogły się nadal rozliczać kartą podatkową. Poza tym Komisja rekomendowała rozwiązanie, na mocy którego wnioski o rozliczanie się przy użyciu karty podatkowej, zgłoszone przed końcem roku i nierozpatrzone w tym terminie, były rozpatrywane na mocy dotychczasowych przepisów.

Komisja zdecydowała się także na poparcie poprawki, która likwiduje zapisany w ustawie obowiązek dokonywania płatności bezgotówkowych przez konsumentów, jeśli wartość płatności – bez względu na liczbę transakcji – przekracza 20 tys. zł. Chcą także, aby przedsiębiorcy nie musieli oferować konsumentom możliwości przyjmowania płatności bezgotówkowych bez względu na to, gdzie prowadzą oni działalność.

Wśród poprawek, które nie znalazły poparcia, są takie, które m.in. zmierzały do wykreślenia z ustawy przepisów wprowadzających tzw. podatek minimalny, który obejmie firmy płacące niewielki podatek lub niepłacące go wcale.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rekomendowała także odrzucenie poprawek złożonych przez senatora Krzysztofa Mroza (PiS) a popierane przez Ministerstwo Finansów, które dotyczyły np. rozszerzenia na nowe ulgi zasady, stosowanej obecnie przy uldze dla młodych, według której dochody zwolnione z podatku nadal stanowią podstawę do obliczania składki zdrowotnej. Odrzucone zostało rozwiązanie, na mocy którego przedsiębiorcy, którzy nie składają dodatkowych informacji wymaganych ustawą fiskusowi byliby karani na mocy kodeksu karno-skarbowego. (PAP)