Obsługiwana przez nasze biuro spółka z o.o. sprzedała koparkę. Czy tę sprzedaż w ewidencji VAT oraz w pliku JPK_VAT należy oznaczyć kodem GTU_07?

Na podstawie par. 10 ust. 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług istnieje obowiązek oznaczania kodami GTU niektórych towarów i usług. Oznaczenia takie powinny być stosowane w ewidencji VAT oraz w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT.
Do towarów oznaczanych kodami GTU należą m.in. pojazdy oraz części objęte kodami CN od 8701 do 8708. Chodzi tutaj o:
  • ciągniki (CN 8701),
  • pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą (CN 8702),
  • samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi (CN 8703),
  • pojazdy silnikowe do transportu towarów (CN 8704),
  • pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (np. pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne) (CN 8705),
  • podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 (CN 8706),
  • nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 (CN 8707),
  • części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 (CN 8708).
Dokumentowane fakturami sprzedaże takich pojazdów i części powinny być w ewidencji VAT oraz w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT oznaczane kodem GTU_07 (par. 10 ust. 3 pkt 1 lit. g rozporządzenia).
Należy wskazać, że koparki są zaklasyfikowane do kodu CN 8429, który obejmuje: spycharki czołowe, spycharki skośne, równiarki, niwelatory, zgarniarki, koparki, czerparki, ładowarki, podbijarki mechaniczne i walce drogowe, samobieżne. Koparki nie należą więc do pojazdów objętych kodami CN od 8701 do 8708. Ich dostaw nie należy zatem w ewidencji VAT ani w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT oznaczać kodem GTU_07 (ani żadnym innym kodem GTU).
Podstawa prawna
par. 10 ust. 3 pkt 1 lit. g rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1179)
Na zlecenie kanadyjskiego kontrahenta polski podatnik przeprowadził badania kliniczne. Z jaką stawką VAT powinna być przez niego wystawiona faktura dokumentująca świadczenie tej usługi?
Przyjmuje się, że świadczenie usług przeprowadzania badań klinicznych nie korzysta ze zwolnienia z VAT (zob. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 grudnia 2015 r., sygn. akt I FSK 1374/14, oraz z 29 sierpnia 2017 r., sygn. akt I FSK 773/15). W konsekwencji świadczenie przez podatnika usług dla nabywców będących polskimi podatnikami podlega opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej 23 proc. (na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT), chyba że podatnik korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT (tzw. zwolnienie podmiotowe).
Dotyczy to jednak wyłącznie świadczenia usług przeprowadzania badań klinicznych, które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce. Jest to w przedstawionej sytuacji o tyle istotne, że miejsce świadczenia usług przeprowadzania badań klinicznych na rzecz podatników zagranicznych (zarówno z Unii Europejskiej, jak i spoza niej) na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy o VAT znajduje się poza terytorium kraju. Przepis ten stanowi bowiem, że miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Skoro miejsce świadczenia wskazanej usługi przeprowadzenia badań klinicznych znajduje się poza terytorium kraju (w Kanadzie), to nie podlega ona opodatkowaniu VAT w Polsce.
W konsekwencji świadczenie tej usługi podatnik powinien wykazać w polu K_11 części ewidencyjnej oraz uwzględnić w polu P_11 części deklaracyjnej JPK_V7. Świadczenie tej usługi podatnik powinien udokumentować fakturą bez danych dotyczących stawki VAT (ewentualnie ze stawką „NP”) i kwoty VAT (art. 106a pkt 2 lit. b w zw. z art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy o VAT).
Podstawa prawna
art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 28b ust. 1 oraz art. 106a pkt 2 lit. b w zw. z art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1626)