ALEKSANDRA KACPERCZYK

starszy konsultant w Zespole Doradztwa Podatkowego w Accreo Taxand

Osoby fizyczne i prawne działające w Luksemburgu podlegają opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax). Prawo luksemburskie przewiduje jednak pewne zwolnienia w tym zakresie. W szczególności, przy zachowaniu pewnych warunków, istnieje możliwość zwolnienia zysków kapitałowych osiąganych przez osoby prawne z tytułu zbycia udziałów/akcji w spółkach.

Podmioty gospodarcze dodatkowo są opodatkowane podatkiem lokalnym (Municipal Business Tax). Stawka podatku ustalana jest w zależności od regionu, w którym podatnik prowadzi działalność, a średnia wysokość podatku wynosi 7,5 proc. podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (przykładowo w mieście Luksemburg podatek ten wynosi 6,75 proc.).

Na marginesie trzeba przypomnieć, że polski przedsiębiorca prowadzący działalność na terytorium Luksemburga w formie oddziału, przedstawicielstwa (jeżeli spełniają one warunki uznania za zakład podatkowy), będzie w Luksemburgu odprowadzał podatek wyłącznie od dochodów osiąganych przez ten oddział, przedstawicielstwo. Określenie zakład obejmuje w szczególności: miejsce zarządu, filię, biuro, zakład fabryczny, warsztat oraz kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych. Plac budowy lub montażu stanowią zakład tylko wtedy, gdy okres ich prowadzenia trwa dłużej niż dwanaście miesięcy.

W Luksemburgu obowiązuje też podatek od majątku, ale nie jest on pobierany od wszystkich. Luksemburg (wzorem innych państw europejskich - Austrii, Holandii czy Danii) zniósł od 1 stycznia 2006 r. podatek od majątku (Net Wealth Tax) w zakresie, w jakim był on pobierany od osób fizycznych. Jednakże podatek ten nadal obowiązuje w stosunku do osób prawnych. Roczna stawka podatku wynosi 0,5 proc. wartości majątku. Podmioty mające swoją siedzibę lub główne miejsce zarządu w Luksemburgu są opodatkowane od całości posiadanego majątku, natomiast podmioty z siedzibą lub głównym miejscem zarządu znajdującym się poza granicami Luksemburga, opodatkowane są wyłącznie od majątku znajdującego się w Luksemburgu.

Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą obejmuje swoim zakresem luksemburski VAT. Standardowa stawka VAT w Luksemburgu wynosi 15 proc. Na niektóre wyroby (tytoń, wina, artykuły spożywcze, farmaceutyczne, odzież, książki, prasa) obowiązują niższe stawki 3 proc., 6 proc. lub 12 proc.

Przepisy luksemburskie nie przewidują zwolnienia z obowiązku rejestracji ze względu na wysokość osiąganych obrotów. W każdym wypadku obowiązek rejestracyjny powstaje automatycznie. Dokumenty rejestracyjne powinny być złożone w terminie 15 dni od momentu rozpoczęcia wykonywania czynności, bez względu na wartość realizowanych transakcji.

Wysokość rocznych obrotów ma wpływ na częstotliwość składania deklaracji podatkowych. Spółki, których obroty nie przekraczają kwoty 112 tys. euro, składają wyłącznie roczne rozliczenia VAT, spółki o obrotach w przedziale 112 tys.-620 tys. euro przedstawiają kwartalne i roczne deklaracje VAT, obowiązek składania miesięcznych deklaracji mają natomiast spółki, których roczny obrót przekracza 620 tys. euro. Deklaracje należy składać do 15 dnia następnego miesiąca.

(SVB)