Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w tym składzie - przewiduje nowela ustawy o podatku akcyzowym, którą w piątek uchwalił Sejm.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 441 posłów, nikt nie był przeciw, jeden poseł wstrzymało się od głosu. Teraz nowela trafi pod obrady Senatu.

Celem nowych przepisów jest likwidacja barier dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność związaną z prowadzeniem składów podatkowych, w których znajdują się produkty akcyzowe takie jak np. napoje alkoholowe, papierosy czy paliwa. Jak informowano podczas prac nad nowelą takich podmiotów w Polsce jest ok. 800.

Nowe przepisy umożliwią kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład, bez konieczności zakończenia procedury zawieszenia poboru w stosunku do wyrobów akcyzowych znajdujących się w tym składzie. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku zbycia prawa własności nieruchomości, na której znajduje się skład podatkowy, na rzecz nabywcy, który w tym samym miejscu będzie prowadzić swój skład podatkowy.

Obecnie zawieszenie poboru akcyzy nie następuje, jeśli skład przejmuje następca prawny, który wstępuje w prawa i obowiązki dotychczasowego posiadacza składu. W innych przypadkach, zmiana podmiotu prowadzącego skład podatkowy wymaga cofnięcia zezwolenia akcyzowego dotychczasowemu podmiotowi i konieczność wydania nowego - nowemu podmiotowi, który będzie prowadzić skład. Zgodnie z obowiązującym prawem, cofnięcie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego wiąże się z zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy od towarów akcyzowych znajdujących się w takim składzie, co oznacza dla przedsiębiorcy, konieczność zapłacenia podatku akcyzowego od tych produktów.

Po nowelizacji przepisów, po zmianie prowadzącego skład nie trzeba będzie odprowadzać akcyzy od produktów w nich się znajdujących.

W trakcie prac nad nowelą w Sejmie posłowie pozytywnie wypowiadali się o proponowanej zmianie przepisów, ponieważ ułatwi ona prowadzenie działalności gospodarczej. Wskazywali oni, że takie postulaty były zgłaszane przez firmy od lat. Posłowie opozycji dopytywali się jednak o prawdziwe powody, dla których ta nowelizacja została przygotowana. Według nich nowela powstała pod przejęcie Lotosu przez Orlen i ewentualne uniknięcie płacenia akcyzy.