Podatnik, który najpierw zrezygnował ze zwolnienia z VAT, a następnie po kilku latach postanowił z niego skorzystać, może to zrobić z początkiem dowolnego miesiąca – potwierdził NSA.
Sprawa dotyczyła kobiety, która zakładając działalność gospodarczą, została czynnym podatnikiem VAT (postanowiła nie korzystać ze zwolnienia z podatku). Po kilku latach zmieniła zdanie – uznała, że nie chce rozliczać tej daniny. I że spełnia wszystkie ustawowe warunki zastosowania preferencji (w tym jej sprzedaż netto nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 150 tys. zł). Spełniony był też wymóg z art. 113 ust. 11 ustawy, zgodnie z którym kto zrezygnował ze zwolnienia, może z niego ponownie skorzystać, jeśli od końca roku, w którym doszło do rezygnacji, minął przynajmniej rok.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu potwierdził, że wszystkie warunki są spełnione. Ocenił jednak, że nie można rozpocząć korzystania ze zwolnienia w trakcie roku podatkowego, np. od maja, jak chciała podatniczka. Jest to możliwe dopiero z początkiem kolejnego roku.
Kobieta stała jednak na stanowisku, że interpretacja dyrektora izby skarbowej sprzeciwia się brzmieniu art. 113 ust. 11 ustawy i zaskarżyła ją do sądu. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu przyznał jej rację. Orzekł, że jeśli podatnik zrezygnował ze zwolnienia, a następnie chce z niego korzystać, to jest to możliwe z początkiem dowolnego miesiąca – byleby następującego po upływie co najmniej roku, licząc od końca roku, w którym doszło do rezygnacji. Na poparcie tej tezy WSA przytoczył ten sam przepis ustawy, ale w brzmieniu, które obowiązywało do końca 2008 r. Zgodnie z nim powrót do zwolnienia był możliwy dopiero po upływie trzech lat, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik zrezygnował z preferencji.
Naczelny Sąd Administracyjny podzielił zdanie WSA. Sędzia Małgorzata Niezgódka-Medek stwierdziła, że przepisy ustawy o VAT nie wprowadzają ograniczeń, jeśli chodzi o wybór miesiąca, od którego podatnik może korzystać ze zwolnienia. Mówią one tylko o tym, że może to nastąpić nie wcześniej niż po upływie roku. NSA przypomniał też, że to samo dotyczy podatników, którzy utracili prawo do zwolnienia.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 24 września 2014 r., sygn. akt I FSK 1463/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia