Spór dotyczył wykładni art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a i art. 4 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1905 ze zm.). Obecnie wynika z nich, że prawo do opłacania podatku od przychodu mają podatnicy, którzy rok wcześniej osiągnęli przychody z samodzielnej działalności gospodarczej w wysokości nie wyższej niż równowartość 2 mln euro. W 2015 r., kiedy powstał spór podatnika z fiskusem, wspomniany limit wynosił 626 880 zł.
Podatnik, który chciał skorzystać z ryczałtu w 2015 r., wykazał w zeznaniu rocznym ubiegłoroczne przychody w wysokości wyższej o 1 tys. zł od ówczesnego limitu. Stracił prawo do opłacania zryczałtowanego PIT, ale nie założył jednak księgi przychodów i rozchodów i nie rozliczał się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych. Gdy urząd celno-skarbowy (USC) rozpoczął kontrolę i przesłał mu wezwanie, kontrolowany tłumaczył, że w 2014 r. wystawił niezasadnie dwie faktury, ale ich nie anulował i nie wprowadził do obrotu prawnego. Nie uzyskał więc przychodu z nich wynikającego i zadeklarował go w zeznaniu rocznym PIT-28 wyłącznie przez pomyłkę.
Podatnik skorygował PIT-28, wykazując przychody niższe niż limit 626 880 zł, ale naczelnik UCS uznał, że doszło do tego już po przekształceniu kontroli w postępowanie podatkowe. To oznaczało, że zgodnie z art. 81b par. 1 i par. 2 ordynacji podatkowej korekta była bezskuteczna i liczyło się pierwotne zeznanie. Podatnik nie mógł więc opłacać ryczałtu w 2015 r. – uznał organ pierwszej instancji.
Podobnego zdania był dyrektor izby administracji skarbowej, gdy trafiło do niego odwołanie.
Po stronie przedsiębiorcy stanął WSA w Rzeszowie. Zwrócił uwagę, że w obu spornych przepisach mowa jest o limicie ubiegłorocznych uzyskanych przychodów, a nie przychodów zadeklarowanych, a tym samym o prawie do opłacania ryczałtu nie mogą decydować zyski, których przedsiębiorca nie osiągnął. Zwrócił uwagę, że wykładnia przepisów, którą zaprezentował fiskus, mogłaby obrócić się przeciw interesom budżetu. Podatnik mógłby bowiem osiągnąć przychody wyższe niż limit decydujący o ryczałcie, ale zadeklarować je w niższej wysokości i zachować w ten sposób prawo do opłacania PIT wyłącznie od przychodu.
Wyrok jest nieprawomocny. ©℗

orzecznictwo

Wyrok WSA w Rzeszowie z 5 sierpnia 2021 r., sygn. akt I SA/Rz 430/21 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia