W ostatnich latach dodatkowe wpływy z uszczelnienia systemu podatkowego były wpisywane do projektów budżetu jako istotna pozycja dochodowa. Po latach domykania luk w podatku od towarów i usług (VAT) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) pole do wyciskania miliardów z tych źródeł jest coraz mniejsze.
Ministerstwo Finansów zapisało w projekcie ustawy budżetowej, że poszczególne rozwiązania mają dać wartość przekraczającą 0,03 proc. PKB.