Kto udziela premii pieniężnej odbiorcy pośredniemu, a więc kolejnemu podmiotowi w łańcuchu dostaw, ten może obniżyć u siebie podstawę opodatkowania i VAT należny w rozliczeniu za okres, w którym faktycznie wypłacił pieniądze – potwierdził dyrektor KIS.

Zgodził się ze spółką, że w ustawie o VAT nie ma przepisów, które wskazywałyby, kiedy należy uwzględnić skutki udzielenia premii pieniężnej stanowiącej rabat pośredni. Chodzi o sytuację, gdy premie nie są wypłacane nabywcom bezpośrednim, tylko podmiotom, które są kolejne w łańcuchu dostaw. Spółka chciała w ten sposób zachęcić odbiorców pośrednich, by kupowali więcej jej produktów (które ona sama sprzedawała odbiorcom bezpośrednim) i dzięki temu mogli więcej oferować ich konsumentom.
Uważała, że w tym wypadku nie ma zastosowania art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, bo przepis ten dotyczy sytuacji, w której dochodzi do wystawienia faktury korygującej. W tym wypadku natomiast spółka nie wystawia odbiorcom pośrednim żadnych faktur. Przyznaje im premie tylko w związku z osiągnięciem przez nich określonego wyniku sprzedażowego.
Mimo to uważała, że powinna zapłacić mniej VAT należnego, bo zgodnie z art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy „podstawę opodatkowania obniża się o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen”.
Spółka była zdania, że przepis ten ma zastosowanie nie tylko, gdy rabat jest udzielany bezpośredniemu nabywcy. Tłumaczyła, że jeśli przyznaje premię odbiorcy pośredniemu, to dla niej samej, jak i dla niego oznacza to rzeczywiste obniżenie ceny towaru. Skoro więc finalnie towar zostaje sprzedany po obniżonej cenie, to ona sama powinna zapłacić mniej podatku należnego.
Uważała więc, że skoro przepisy o VAT nie regulują odrębnie sytuacji, o którą pyta, to ona sama może obniżyć u siebie podstawę opodatkowania i podatek należny w rozliczeniu za okres, w którym faktycznie udzieliła premii.
Na poparcie swojego stanowiska przywołała interpretacje dyrektora KIS z 12 marca 2021 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.783.2020.1KP), z 30 lipca 2019 r. (sygn. 0113 KDIB3-3.4012.194.2019. 1.WR) i z 30 maja 2018 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012. 179.2018.1.ISK).
Dyrektor KIS nie zmienił w tej sprawie zdania, więc zgadzając się ze spółką, odstąpił tym razem od uzasadnienia swojej wykładni. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 18 sierpnia 2021 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.462.2021.1.JM