Prywatne podmioty, które świadczą usługi kształcenia i przekwalifikowania zawodowego, mogą korzystać z preferencji na tych samych zasadach, co placówki oświaty – wynika z wyroku NSA.
Sprawa dotyczyła podatnika, który w ramach działalności gospodarczej świadczył usługi nauczania. Wykładał kryminologię, kryminalistykę, prawo karne i cywilne w zaocznej prywatnej szkole policealnej, która korzystała z dofinansowania ze środków publicznych. Jej uczniowie zdobywali m.in. tytuł technika ochrony fizycznej osób i mienia.
Mężczyzna uważał, że świadczone przez niego usługi są usługami kształcenia zawodowego i w związku z tym są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi był innego zdania. Uznał, że mężczyzna nie może skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29, bo to nie on świadczy usługę kształcenia zawodowego, tylko szkoła. Zwolnienie nie przysługuje mu także na podstawie pkt 27 (bo obejmuje ono tylko nauczycieli) ani pkt 26 lit. a, bo to zwolnienie dotyczy wyłącznie jednostek objętych systemem oświaty.
Po decyzji fiskusa mężczyzna zaprzestał nauczania, bo nie opłacało mu się świadczyć usługi ze stawką 23 proc. Złożył jednak skargę do sądu.
WSA w Łodzi przyznał mu rację. Orzekł, że istotny jest charakter świadczonych usług, a nie to, kto je świadczy. Powołał się przy tym na art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy VAT. Przepis ten zwalnia z podatku usługi kształcenia prowadzone przez podmioty publiczne lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo.
Tego samego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny. Nie zgodził się z dyrektorem izby, że tylko szkoła realizuje usługę kształcenia zawodowego. Placówka niewątpliwie zatrudnia nauczycieli lub zawiera umowy z podmiotami zewnętrznymi, takimi jak przedsiębiorca, ale to oni realizują usługi kształcenia – wyjaśnił sędzia Ryszard Pęk.
Przypomniał, że art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT stanowi błędną implementację dyrektywy o VAT, bo odsyła do innych przepisów, mimo że w dyrektywie takiego odesłania nie ma. W związku z tym mężczyzna może korzystać ze zwolnienia na podstawie dyrektywy.
NSA powołał się przy tym na wyrok TSUE z 28 listopada 2013 r. (sygn. akt C-319/12 w sprawie polskiej spółki MDDP Akademia Biznesu). Trybunał orzekł w nim, że art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy o VAT nie sprzeciwia się zwolnieniu usług edukacyjnych świadczonych przez podmioty niepubliczne w celach komercyjnych.
Mężczyzna musi jednak pamiętać, że zwolnienie usług z VAT oznacza brak prawa do odliczenia podatku naliczonego. Potwierdził to również wyrok TSUE.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 17 września 2014 r., sygn. akt I FSK 1372/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia