Jeżeli działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, to przychody wspólnika z udziału w takiej spółce należy zaliczać do działalności gospodarczej – orzekł NSA.

Chodziło o wspólniczkę spółki jawnej, prowadzącej finansową działalność usługową. Kobieta spierała się z fiskusem o to, do jakiego źródła należy zaliczyć przychody z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych (z udziału w funduszach inwestycyjnych zamkniętych) – czy do pozarolniczej działalności gospodarczej, czy do przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o PIT.
Uważała, że skoro certyfikaty inwestycyjne kupiła, a następnie wykupiła spółka jawna, to przychody z ich wykupu powinny być traktowane jako przychody z działalności gospodarczej. W konsekwencji niesłusznie został potrącony od nich 19-proc. zryczałtowany PIT.
Zarówno fiskus, jak i WSA w Warszawie uważali, że były to przychody z kapitałów pieniężnych.
Nie zgodził się z nimi Naczelny Sąd Administracyjny. Nawiązał do wyroku z 19 grudnia 2019 r. (sygn. akt II FSK 615/18) i zgodził się z nim, że decydujące znaczenie ma tu art. 5b ust. 2 ustawy o PIT. Przepis ten mówi, że jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, to przychody wspólnika z udziału w takiej spółce należy zaliczać do działalności gospodarczej.
Podobnie NSA wypowiedział się w uchwale z 20 maja 2013 r. (sygn. akt II FPS 6/12). Uznał wtedy, że przychód osoby fizycznej, będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej (wtedy jeszcze transparentnej podatkowo) jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej.
NSA podkreślił, że w tej sprawie spółka we własnym imieniu nabyła certyfikaty inwestycyjne, a następnie złożyła wniosek o ich wykup. Tylko ona zatem mogła uzyskać przychód z tego tytułu, a wspólnicy nabyli jedynie prawo do udziału w zysku spółki, niezależnie od źródeł, z których ten zysk został osiągnięty.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 7 lipca 2021 r., sygn. akt II FSK 3591/18. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia