Przy obliczaniu daniny od napoju smakowego liczy się zawartość ekstraktu w wyrobie gotowym – wynika z wyroku WSA w Gliwicach.
Zawartość ekstraktu w piwie mierzy się w stopniach Plato. W przypadku piw smakowych wątpliwości budzi to, czy należy brać pod uwagę wyrób gotowy, czyli z uwzględnieniem dodatków, czy też brzeczkę podstawową, czyli półprodukt. W sprawie, którą rozpatrywał WSA w Gliwicach, chodziło o spółkę produkującą wiele gatunków piwa, w tym dosładzane syropami smakowymi.
We wniosku o interpretację podatkową zapytała ona, czy określając podstawę opodatkowania akcyzą powinna liczyć stopnie Plato dla piwa jasnego (stanowiącego komponent piwa smakowego), tj. z pominięciem efektu dodania syropów. Jej zdaniem tylko takie rozwiązanie jest zgodne z ustawą o podatku akcyzowym i rozporządzeniem ministra finansów z 13 lutego 2009 r. w sprawie metod ustalania parametrów służących do określenia podstawy opodatkowania piwa (Dz.U. nr 32, poz. 224).
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (interpretacja nr IBPP4/443-522/13/PK) nie zgodził się z firmą. Zwrócił uwagę, że wyrób powstały ze zmieszania piwa i syropu smakowego nie jest tożsamy z samym piwem, choć zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym jest zaliczany do piw. Innymi słowy, wskutek dodania syropów po fazie fermentacji powstał produkt również nazywany piwem (w rozumieniu przepisów akcyzowych), ale jest to inne piwo niż powstałe po fermentacji. Jednocześnie jest to wyrób gotowy, w stosunku do którego należy określić podstawę opodatkowania. A większa akcyza nie jest w takiej sytuacji wynikiem opodatkowania dodatków smakowych, lecz wytworzenia na bazie piwa jasnego innego piwa – smakowego.
WSA w Gliwicach oddalił skargę spółki. Zwrócił uwagę, że przyjęty przez polskiego ustawodawcę sposób opodatkowania piwa i wyrobów zawierających mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi jest zgodny z dyrektywą 92/83/EWG. Wskazał też, że w polskim systemie podatku akcyzowego występuje zarówno piwo, jak i produkty piwopodobne, stanowiące mieszaninę tego pierwszego z napojami bezalkoholowymi i opisywane różnymi kodami CN. Oznacza to, zdaniem sądu, że ustawodawca dopuszcza opodatkowanie akcyzą obu produktów, tj. piwa i mieszaniny piwa z dodatkami. Przedsiębiorca powinien zaś być świadomy różnicy w ewentualnej wysokości podatku, bowiem dobierając proporcję piwa i dodatków kształtuje swój produkt nie tylko dla celów marketingowych, ale też podatkowych.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gliwicach z 27 sierpnia 2014 r., sygn. akt III SA/Gl 393/14, nieprawomocny.