W związku z tym PANA zachęca firmy zlecające audyt, aby sprawdzały, czy usługodawca ma prawo do jego wykonywania. Sugeruje, by weryfikować, po pierwsze, czy osoba oferująca badanie sprawozdania jest biegłym rewidentem, a po drugie, czy wykonuje ona zawód. Można to sprawdzić w rejestrze prowadzonym elektronicznie przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (organ samorządu biegłych rewidentów), na stronie www.pibr.org.pl. Jeżeli w tym wykazie pojawia się informacja o statusie: „niewykonujący zawodu”, to firma zlecająca audyt powinna zrezygnować z oferty.
Należy też pamiętać, że umowę o wykonanie takiej usługi zawiera się z firmą audytorską, a nie bezpośrednio z audytorem. Dlatego PANA przypomina, że biegły rewident może wykonywać zawód jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, jednak jego firma musi być wpisana na listę firm audytorskich.