Inne przepisy nowelizacji przewidują np. objęcie interfejsów elektronicznych obowiązkiem zapłaty VAT od określonych transakcji realizowanych za ich pośrednictwem.

Nowe regulacje mają się przyczynić się do wyrównania szans unijnych przedsiębiorców w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.

Reklama

Zmiany mają prowadzić do pełniejszego odwzorowania zasady opodatkowania towarów lub usług w miejscu ich konsumpcji. Oznacza to, że przychody z VAT będą zasilać budżet państwa ostatecznego odbiorcy danego towaru lub usługi. Planowane jest zmniejszenie obciążeń i kosztów związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych poprzez uproszczenie i modernizację systemu VAT, jeśli chodzi o transgraniczny handel elektroniczny.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r., przy czym niektóre przepisy wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia oraz z dniem 31 października 2021 r.