Opodatkowaniu podatkiem dochodowym nie podlegają przychody, które wynikają w sposób bezpośredni ze zdarzeń powodujących powstanie obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Od pozostałych konieczne będzie odprowadzenie stosownego podatku – wynika z najnowszej interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Sprawa będąca przedmiotem interpretacji indywidualnej dotyczyła podatniczki, która nabyła wraz z matką i dwoma braćmi spadek po zmarłym ojcu. Majątek spadkowy był związany z działalnością gospodarczą, którą ten prowadził wraz z dwoma wspólnikami w formie spółki cywilnej. Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego spadkobiercy zostali zwolnieni z podatku od nabytego spadku. Następnie postanowili oni wystąpić do sądu przeciwko wspólnikom ojca z żądaniem zapłaty należnego im spadku, wynikającego ze współudziału ojca w spółce cywilnej. Sądy obu instancji przychyliły się do ich stanowiska i uwzględniły roszczenie. Z powodu braku możliwości szybkiego uzyskania od wspólników ojca kwot zasądzonych przez sąd, spadkobiercy postanowili sprzedać wierzytelność wynikającą z wyroków osobie trzeciej.

Art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U.2021.1043): Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia - w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

Wobec powyższego podatniczka postanowiła wystąpić z pytaniem do dyrektora Dyrektor KIS: czy od przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży wierzytelności należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?

Zdaniem wnioskodawczyni pieniądze, które otrzymała w wyniku sprzedaży wierzytelności są równoznaczne z nabyciem spadku po ojcu i nie podlegają w związku z tym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wyjaśniła, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Podatkowi od spadków i darowizn podlega natomiast nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium RP lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP z tytułem m.in. dziedziczenia.

Z takim stanowiskiem nie zgodził się jednak w interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Zdaniem organu przytoczony przez wnioskodawczynię przepis należy interpretować w ten sposób, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym nie podlegają przychody wynikające w sposób bezpośredni ze zdarzeń powodujących powstanie obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Do wyłączenia z opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodzi przy nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze spadku.

W niniejszej sprawie wnioskodawczyni nabyła w drodze spadku prawa majątkowe w postaci roszczenia wobec wspólników spółki cywilnej, które te podlegały pod zwolnienie z podatku. Następnie zaś dokonała jednak sprzedaży wierzytelności zasądzonej wyrokiem od wspólników zmarłego ojca na rzecz osoby trzeciej i już ta transakcja nie podlega regulacjom ustawy od spadków i darowizn i należy się od niej odprowadzić podatek.

Dyrektor KIS podkreślił, że powyższe czynności są oddzielne i podlegają odmiennym regulacją podatkowoprawnym.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z dnia 25 czerwca 2021 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.285.2021.2.JS