Dotyczy to również części wspólnych i udziału w gruncie – potwierdzają kolejne składy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nawiązują tym samym do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego br. (sygn. akt SK 39/19), z którego wynikało, że samo posiadanie nieruchomości przez przedsiębiorcę nie oznacza, iż podatek powinien być naliczany według stawki właściwej dla działalności gospodarczej.
W ślad za wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego korzystnie dla podatników orzekł NSA 4 marca br. (sygn. akt III FSK 895-899/21), 8 kwietnia br. (sygn. III FSK 3017/21), a ostatnio także 19 maja br.
Miejsca postojowe
Najnowszy wyrok zapadł w sprawie indywidualnego przedsiębiorcy będącego właścicielem udziałów w podziemnej hali garażowej (miejsc postojowych). Mężczyzna wyjaśnił, że posiadane przez niego udziały nie są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Uważał, że skoro hala znajduje się w budynku mieszkalnym, to miejsca postojowe powinny być opodatkowane według stawki właściwej dla budynków pozostałych.
Dla porównania – obecnie (za 2021 r.) stawka maksymalna dla budynków lub ich części pozostałych wynosi 8,37 zł za mkw., a stawka dla budynków związanych z działalnością jest niemal trzy razy wyższa – wynosi 24,84 zł za mkw. Podobna różnica była w 2019 r., którego dotyczył spór.
Prezydent miasta uznał, że właściwa jest stawka wyższa, skoro właścicielem garażu jest przedsiębiorca.
Tego samego zdania był WSA w Poznaniu. Orzekł, że miejsca postojowe w hali garażowej, której właścicielem jest przedsiębiorca, podlegają opodatkowaniu według najwyższej stawki, właściwej dla działalności gospodarczej. Nie ma przy tym znaczenia, że hala nie generuje żadnego przychodu, a sporne miejsca postojowe nie są zajęte przez przedsiębiorcę na potrzeby prowadzonego przez siebie biznesu – wyjaśnił sąd.
NSA uchylił ten wyrok. Orzekł, w nawiązaniu do wyroku TK z 24 lutego br., że samo posiadanie nieruchomości przez przedsiębiorcę nie oznacza, iż jest ona związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeżeli więc przedsiębiorca nie wykorzystuje miejsc postojowych do działalności gospodarczej, to mogą być one objęte stawką właściwą dla pozostałych budynków, a więc dużo niższą.
Udział w gruncie i garażu
Podobnie NSA orzekł 8 kwiet nia br. w sprawie kobiety prowadzącej działalność gospodarczą w lokalu użytkowym znajdującym się w budynku mieszkalnym. Kobieta ta posiadała równocześnie udziały w gruncie (84,5 mkw.) i w częściach wspólnych budynku (korytarzach pięter mieszkalnych oraz trzech halach garażowych) – w sumie przypadało na nią prawie 64 mkw.
Prezydent miasta oraz Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie uznały, że udziały w gruncie i w częściach wspólnych są nierozerwalnie związane z lokalem użytkowym (z mocy prawa tworzą całość) i w związku z tym są opodatkowane według tej samej stawki – właściwej dla działalności gospodarczej.
NSA zwrócił natomiast uwagę na to, że kobieta wykorzystuje dla celów działalności gospodarczej tylko lokal użytkowy. Co więcej, w akcie notarialnym ustanawiającym odrębną własność tego lokalu zapisano, że właścicielka ma prawo korzystać tylko z zewnętrznych miejsc postojowych. Natomiast miejsca postojowe w trzech halach garażowych są objęte umową o podział do wyłącznego korzystania przez właścicieli lokali mieszkalnych i skarżącej nie przysługuje żadne miejsce w hali garażowej.
NSA orzekł więc, że udział w częściach wspólnych budynku w związku z posiadaniem lokalu użytkowego nie oznacza jeszcze, że przynależności te muszą być opodatkowane według tej samej stawki podatku co lokal użytkowy. Istotne jest nie tylko to, że nieruchomość należy do przedsiębiorcy, lecz także to, czy przedmiot opodatkowania jest lub co najmniej może być wykorzystywany do działalności gospodarczej – podkreślił sąd.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 19 maja 2021 r., sygn. akt III FSK 3422/21. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia