Wymiana informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów jest częścią Action 13 w ramach inicjatywy dotyczącej erozji podstawy opodatkowania i transferu zysków (BEPS), której przewodzą OECD oraz G20.

BEPS Action 13 wymaga, aby duże międzynarodowe grupy podmiotów złożyły raport Country by Country Reporting (CbC), który przedstawia informacje w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności z uwzględnieniem aktywów, kapitału zakładowego oraz zatrudnienia, zrealizowanych przychodów, osiąganych zysków bądź ponoszonych strat czy zapłaconego i należnego podatku. Sprawozdawczość CbC jest także tematem działań UE, czego efektem było wydanie przez Radę UE dyrektywy 2016/881 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 146) zobowiązującej państwa członkowskie do wdrożenia tego rozwiązania.

Przedmiotowe regulacje z zakresu sprawozdawczości CbC zostały zaimplementowane w Polsce w ramach ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 626, dalej także jako ustawa o wymianie informacji) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1339). W odniesieniu do raportowania CbC na gruncie obowiązujących przepisów wyróżniamy poniższe obowiązki sprawozdawcze:

  • powiadomienie o obowiązku informowania o grupie podmiotów (CbC-P),
  • Informacja o grupie podmiotów (CbC-R).

Powiadomienie o obowiązku informowania o grupie podmiotów (CbC-P)

Powiadomienie o obowiązku informowania o grupie podmiotów (CbC-P) dotyczy polskich podmiotów, wchodzących w skład grup kapitałowych, które są zobowiązane do złożenia informacji o grupie podmiotów w innym państwie lub terytorium niż Rzeczypospolita Polska. Zgodnie z treścią art. 86 ustawy o wymianie informacji do złożenia powiadomienia CbC-P jest zobowiązana każda jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów, w przypadku, gdy jej wyniki są konsolidowane w sprawozdaniu finansowym grupy, a skonsolidowane przychody grupy w poprzednim roku obrotowym przekroczyły 3 250 000 000 zł albo 750 mln euro lub równowartość tej kwoty. W takiej sytuacji jednostka powiadamia, że:

Powiadomienie CbC-P składa się Szefowi KAS w formie elektronicznej najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów.

Informacja grupie podmiotów (CbC-R)

Do przekazania informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy zobowiązana jest każda grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy o rachunkowości, gdy skonsolidowane przychody takiej grupy przekroczyły w poprzednim roku obrotowym przekroczyły 3 250 000 000 zł albo 750 mln euro lub równowartość tej kwoty.

Stosownie do obowiązujących regulacji informacja o grupie podmiotów zawiera cel złożenia informacji o grupie podmiotów wraz ze wskazaniem okresu objętego informacją o grupie podmiotów, nazwy grupy podmiotów oraz informacji o walucie, w której wyrażone są kwoty ujęte w informacji o grupie podmiotów. Do obligatoryjnych elementów informacji CbC-R zaliczamy także przedstawienie nazwy jednostki raportującej oraz wskazanie jej roli w grupie kapitałowej, dane identyfikacyjne jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów, informacje o głównych rodzajach działalności gospodarczej jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów, a także dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Mateusz Wawrzaszek, ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k. / Materiały prasowe / FILIP KLIMASZEWSKI

Informację CbC-R należy złożyć Szefowi KAS w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Termin złożenia informacji CbC-R upływa z końcem 12 miesiąca od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego.

Należy także zaznaczyć, że zgodnie z treścią art. 87a ustawy o wymianie informacji Szef KAS ma prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie wykonywania przedmiotowego obowiązku sprawozdawczego przez jednostkę wchodzącą w skład grupy podmiotów. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości lub uchybień szef KAS może pisemnie wystąpić z żądaniem wyjaśnienia tych niezgodności. Niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych CbC jest zagrożone karą grzywny do 1 mln zł. W sytuacji zatem, gdy jednostką raportującą w zakresie CbC-R jest inny podmiot z grupy kapitałowej aniżeli polski podatnik, dla uniknięcia wskazanej powyżej sankcji uzasadniona wydaje się weryfikacja (uzyskanie potwierdzenia) terminowego spełnienia obowiązku sprawozdawczego w zakresie informacji CbC-R w ramach grupy podmiotów.

Podsumowanie

Mając na względzie szeroki zakres informacji o grupie podmiotów oraz poszczególnych jej członkach, koniecznych do wykazania w ramach informacji CbC-R, należy przyznać, iż wyposażenie organów podatkowych w tak wyspecjalizowane narzędzie istotnie ma szansę przyczynić się do osiągnięcia głównego celu, jaki przyświecał wprowadzeniu tego obowiązku sprawozdawczego - analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transferowych.