Z preferencji w VAT nie można skorzystać w przypadku usług medycznych kupowanych od podmiotów leczniczych i odsprzedawanych potem lekarzom. Zwolnienie przysługuje jedynie wtedy, gdy takie świadczenia są refakturowane na rzecz chorych – wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny.
Sprawa dotyczyła spółki z Gdańska, która zajmowała się sprzedażą produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Była także dystrybutorem testu diagnostycznego stosowanego przez stomatologów. Zawarła ona umowę z niemieckim laboratorium analitycznym na wykonanie tego testu, a następnie odsprzedawała dentystom materiały niezbędne do pobrania próbek do badań. Laboratorium wystawiało faktury za badania na rzecz spółki, a ta następnie refakturowała je na rzecz dentystów.
Firma była przekonana, że odsprzedaż tej usługi stomatologom będzie podlegała zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.). Przepis ten mówi, że usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, nabyte przez podatnika we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, m.in. od podmiotów leczniczych, lekarza, dentysty, pielęgniarki, położnej i psychologa, podlegają zwolnieniu z VAT.
Izba Skarbowa w Gdańsku nie zgodziła się jednak, że spółka, odsprzedając stomatologom badania diagnostyczne, może skorzystać ze zwolnienia z VAT. Wyjaśniła, że niemieckie laboratorium analityczne nie jest wpisane, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.), do rejestru podmiotów leczniczych, a więc nie może być za taki uznane.
Spółka zaskarżyła tę interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Argumentowała, że nie można twierdzić, iż tylko przedsiębiorcy mający siedzibę na terytorium Polski mogą być uznani za podmioty lecznicze i tylko usługi przez nich świadczone mogą korzystać ze zwolnienia z VAT.
WSA oddalił skargę, choć przyznał firmie rację, że niemieckie laboratorium nie musi być wpisane w Polsce do rejestru podmiotów leczniczych, by można je było za taki uznać. Zdaniem gdańskiego sądu spółka nie będzie jednak mogła skorzystać ze zwolnienia z VAT, bo ma ono zastosowanie jedynie, wtedy gdy dany podmiot we własnym zakresie zapewnia usługę. Jak podkreślił WSA, preferencją nie jest zatem objęta firma, która odsprzedaje świadczenia wykonane przez inny, zewnętrzny podmiot. Oznacza to, zdaniem WSA, że czynności dokonywane przez spółkę mają jedynie charakter handlowy i jako takie podlegają podstawowej stawce VAT.
Spółka złożyła skargę kasacyjną, ale NSA ją oddalił. Sędzia Grażyna Jarmasz w ustnym uzasadnieniu wyroku wyjaśniła, że podstawowe znaczenie dla zwolnienia, z którego chciała skorzystać firma, ma to, kim jest osoba trzecia, na rzecz której nabywane są usługi medyczne. Preferencja przewidziana w art. 43 ust. 1 pkt 19a obejmuje tylko świadczenia kupowane na rzecz pacjentów – podkreśliła. Skoro więc spółka nabywała badania, a potem odsprzedawała je lekarzom dentystom, to nie może skorzystać ze zwolnienia.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 29 sierpnia 2014 r., sygn. akt I FSK 1142/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia