Zmienionych dwa i pół roku temu reguł poboru daniny u źródła nie trzeba będzie stosować do końca 2021 r. – wynika z opublikowanych dwóch projektów rozporządzeń.

O takich planach Ministerstwa Finansów informowaliśmy już w maju, w artykule „Kolejne pół roku opóźnienia w podatku u źródła” (DGP nr 96/2021).
Obecnie stosowanie przepisów, które miały wejść w życie od 2019 r., jest odroczone tylko do końca czerwca br. Chcąc przedłużyć ten okres zawieszenia, minister finansów musi więc wydać nowe rozporządzenia (jedno w zakresie PIT, drugie w zakresie CIT). Ich projekty właśnie zostały opublikowane.
Resort finansów poinformował również, że pracuje nad nowelizacją ustaw o PIT i CIT, która ma złagodzić zasady poboru daniny u źródła.
Trwające obecnie zawieszenie dotyczy części przepisów wprowadzonych nowelizacją z 23 października 2018 r. (Dz.U. poz. 2193). Zgodnie z nimi polscy płatnicy, którzy wypłacają za granicę temu samemu kontrahentowi więcej niż 2 mln zł należności rocznie (np. z tytułu usług doradczych, wynagrodzenia za licencję, dywidend), mieli co do zasady potrącać podatek u źródła według stawki krajowej (20 proc., rzadziej 10 proc.). Dopiero potem mogliby starać się o zwrot ewentualnej nadpłaty.
Wyjątek został przewidziany dla płatników, którzy złożyliby oświadczenie, że spełniają warunki do stosowania preferencji z międzynarodowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub postaraliby się o opinię zabezpieczającą od fiskusa.
Zmiany te wywołały wiele kontrowersji, dlatego resort finansów zawiesił ich stosowanie już w grudniu 2018 r., jeszcze przed ich wejściem w życie. Od tego czasu regularnie wydawał rozporządzenia przedłużające to zawieszenie.
Należy jednak pamiętać, że zawieszenie to nie dotyczy wszystkich przepisów wprowadzonych nowelizacją z 23 października 2018 r. Od 2019 r. obowiązują już:
  • wymóg dochowania należytej staranności przy weryfikowaniu warunków zastosowania niższej stawki, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku i ustalania rzeczywistego właściciela należności (ang. beneficial owner),
  • klauzula generalna, która wyklucza prawo do skorzystania ze zwolnienia dla dywidend i odsetek wypłacanych do innego kraju Unii Europejskiej, jeśli wypłata miała sztuczny charakter bądź była sprzeczna z celem przepisów,
  • dodatkowe 10-procentowe zobowiązanie podatkowe, jeżeli płatnik przy wypłacie należności nie zweryfikował odbiorcy bądź gdy złożył fałszywe oświadczenie dotyczące prawa do skorzystania ze zwolnienia dla wypłacanych dywidend lub odsetek. 
Etap legislacyjny
Projekty rozporządzeń w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania: art. 26 ust. 2e ustawy o CIT i art. 41 ust. 12 ustawy o PIT – w konsultacjach