Obowiązek stosowania tego oznaczenia wynika z par. 10 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988). Symbol „TP” należy podawać, gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą występują powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. Przepis ten z kolei odwołuje się do powiązań w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT.
Wątpliwości zgłosiła gmina, która realizuje rozmaite zadania, m.in. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Faktury za dostarczanie wody i odbiór ścieków gmina wystawia na mieszkańców, w tym na osoby wchodzące w skład kierownictwa gminy, rady gminy, samorządowych jednostek organizacyjnych, pracowników urzędu gminy oraz członków rodzin tych podmiotów.
Gmina wskazała, że istnieją powiązania pomiędzy nią a wójtem, zastępcą wójta, sekretarzem, skarbnikiem, członkami rady gminy, pracownikami urzędu gminy, kierownikami jednostek organizacyjnych. Osoby te wywierają bowiem znaczący wpływ na kształt realizowanych zadań publicznych, decydując m.in. o podziale wydatków budżetowych na określone zadania.
Gmina podkreśliła, że powiązania te służą jedynie realizacji zadań publicznych, polegających na zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy.
Jej wątpliwości wzięły się z tego, że są to powiązania, o których mowa w art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT. Gmina chciała więc wiedzieć, czy dostawy i usługi na rzecz wójta oraz pozostałych osób z kierownictwa, a także członków ich rodzin, musi oznaczać w JPK_V7 symbolem „TP”.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że oznaczenie to jest konieczne, gdy sprzedaż odbywa się na rzecz kierownictwa gminy i jego rodzin. Nie trzeba natomiast oznaczać w ten sposób sprzedaży na rzecz pracowników urzędu gminy, którzy nie pełnią funkcji kierowniczych, oraz członków ich rodzin.
Przypomniał, że wywieranie znaczącego wpływu to, zgodnie z art. 11a ust. 2 ustawy o CIT, m.in. faktyczna zdolność do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych, pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.
Dyrektor KIS wskazał, że rada gminy poprzez swoich członków, w tym przewodniczącego, wywiera istotny wpływ na sytuację finansową gminy. Osoby te wpływają na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych w gminie.
To samo dotyczy wójta, jego zastępcy, sekretarza gminy, skarbnika, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Symbolem „TP” nie oznacza się sprzedaży na rzecz pracowników, którzy nie pełnią funkcji kierowniczych, ani członków ich rodzin
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 26 maja 2021 r., sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.878.2020.2.AK