ANALIZA

Osoby realizujące inwestycje mieszkaniowe systemem gospodarczym mogą złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o zwrot części wydatków na materiały budowlane. Zgodnie z ustawą o zwrocie niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. z 2005 r. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.), termin wypłaty kwoty zwrotu uzależniony jest od tego, czy organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość kwoty zwrotu, czy też zwraca wydatki bez wydawania decyzji.

- Co do zasady organ podatkowy orzeka w sprawie zwrotu w formie decyzji. Istnieje jednak odstępstwo od tej reguły. Ma to miejsce wówczas, gdy prawidłowość złożonego przez osobę fizyczną wniosku nie budzi wątpliwości, w takim wypadku urząd przekazuje wnioskowaną kwotę bez wydania decyzji - wyjaśnia Monika Skomska, prawnik, konsultant podatkowy w Kancelarii Nowakowski i Wspólnicy, oddział w Toruniu (zrzeszona w Consortio Lex).

Nasza rozmówczyni wskazuje, że w takim wypadku zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych powinien nastąpić w terminie sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jeżeli organ nie dotrzyma powyższego terminu, kwota zwrotu podlega oprocentowaniu w wysokości opłaty prolongacyjnej (połowa odsetek podatkowych) obowiązującej w dniu, w którym upłynął termin wypłaty kwoty zwrotu. Oprocentowanie przysługuje od dnia następującego po dniu, w którym upłynęło sześć miesięcy od dnia złożenia wniosku, włącznie do dnia wypłacenia kwoty.

W przypadku gdy organ podatkowy określa kwotę zwrotu w drodze decyzji, obowiązuje go sześciomiesięczny termin na jej wydanie. Kwota zwrotu w takim wypadku podlega wypłaceniu w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji. Jeżeli decyzja nie została wydana w ustawowym terminie, oprocentowanie przysługuje od dnia następującego po dniu, w którym upłynęło sześć miesięcy od dnia złożenia wniosku, włącznie do dnia jej wypłacenia. Natomiast w sytuacji gdy organ naruszył termin wypłaty kwoty zwrotu - od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin wypłacenia kwoty zwrotu, włącznie do dnia jej wypłacenia.

- Ustawa regulująca zwrot części wydatków na materiały budowlane nie przewiduje instrumentu, który zmusiłby organ do dokonania zwrotu, w przypadku gdy nie dopełnia tego obowiązku. W tym zakresie mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, która przewiduje instytucję ponaglenia - podkreśla Monika Skomska.

Wyjaśnia, że zgodnie z art. 141 Ordynacji podatkowej na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie stronie służy ponaglenie do organu podatkowego wyższego stopnia. W przypadku uznania ponaglenia za uzasadnione, wyznacza on dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby podejmuje środki zapobiegające naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości.

W JAKI SPOSÓB ORGAN WYPŁACA KWOTĘ ZWROTU

Składając wniosek, podatnik może dokonać wyboru sposobu dokonania wypłaty:

  •  w kasie organu albo
  •  za pośrednictwem banku (należy podać numer rachunku bankowego), albo
  •  za pośrednictwem poczty (kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty jej przesłania).

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl