W porównaniu Mercer wykorzystano symulowane wartości wynagrodzeń netto uwzględniające podstawowe zmiany w systemie podatkowym przedstawione publicznie w połowie maja w ramach rządowego Nowego Ładu. W tym zakresie posłużono się obliczeniami Grand Thornton (źródło: #PolskiŁad / GrandThornton.pl).

Do porównania wybrano trzy kraje Europy Wschodniej: Czechy, Węgry i Rumunię oraz trzy kraje Europy Zachodniej: Niemcy, Wielką Brytanię oraz Danię.

Celem porównania była ocena atrakcyjności różnych systemów podatkowych, a szerzej obciążenia wynagrodzeń daninami publicznymi typu podatki, składki na ubezpieczenia społeczne, składki zdrowotne, itd. W ten sposób nasza analiza stara się odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Który z ww. systemów podatkowych jest najlepszy dla pracownika (pracownik otrzymuje największe wynagrodzenie netto przy danym poziomie wynagrodzenia brutto)?
  • Który z systemów jest najlepszy dla pracodawcy (w którym kraju pracodawca ponosi najniższe koszty dodatkowe związane z wynagrodzeniami brutto pracowników)?
  • W którym systemie stosowana jest najwyższa progresja podatkowa, a w którym stosuje się liniowe obciążenia?

Poniżej w tabeli przedstawiono porównanie wynagrodzeń netto w wymienionych powyżej krajach dla dwóch poziomów zarobków brutto miesięcznie – 4 oraz 20 tys. złotych.

Wynagrodzenie brutto miesięcznie Waluta Polska Polska w Nowym Ładzie Czechy Węgry Rumunia Niemcy  UK Dania
4000 PLN 2908 3022 3368 2660 2340 3191 4000 3263
20 000 PLN 13 206 12 642 15 208 13 300 11 700  12 455 15 212 12 915

*Wszystkie analizy sporządzono w oparciu o dane i narzędzie kalkulacyjne Mercer. Obliczenia na przykładzie osoby samotnej (bez dzieci).

Podstawowe wnioski z analizy podsumować można w sposób następujący:

  • Najwyższa progresja obciążeń wynagrodzeń wśród krajów CEE występuje w Polsce, najniższa na Węgrzech i Rumunii (obciążenia liniowe - bez względu na wysokość wynagrodzeń). 
  • Najniższe obciążenia wynagrodzeń wśród krajów CEE występują w Czechach, najwyższe w Rumunii.
  • Wśród przedstawionych powyżej krajów Europy Zachodniej najniższe obciążenia wynagrodzeń pracowników zauważamy w UK.

Uzupełniająco należy wyraźnie podkreślić, że w krajach Europy Zachodniej wynagrodzenia na poziomie 4-6 tys. zł/m-c mogą być poniżej wynagrodzenia minimalnego, stąd tego typu porównania mogą prowadzić do błędnych wniosków. Dla przykładu, w przy najniższym z analizowanych powyżej poziomów zarobków w Wielkiej Brytanii widać, że wynagrodzenie brutto jest równe wynagrodzeniu netto. Przypuszczać należy, że jest to skutkiem wysokiej kwoty wolnej od podatku (w UK kwota ta wynosi ok. 12,500 GBP).

W drugiej tabeli (poniżej) przedstawiono natomiast obciążenia pracodawców – czyli całkowity koszt, jaki ponosi pracodawca w związku z opłacanymi przez siebie podatkami, składkami na ubezpieczenia społeczne itd. Ponownie obliczenia sporządzono dla dwóch poziomów zarobków brutto miesięcznie – 4 oraz 20 tys. złotych.

Wynagrodzenie brutto miesięcznie Waluta Polska Czechy Węgry Rumunia Niemcy UK Dania
4000 PLN 4779 5352 4680 4090 4799 4015 4480
20 000 PLN 22 782 26 760 23 400 20 450 23 995 22 223 20 480

*Wszystkie analizy sporządzono w oparciu o dane i narzędzie kalkulacyjne Mercer. Obliczenia na przykładzie osoby samotnej (bez dzieci).

Podstawowe wnioski z analizy podsumować można w sposób następujący:

  • Najwyższe koszty obciążające wynagrodzenia w regionie CEE występują w Czechach. Na kolejnych miejscach są Węgry i Polska (znacznie niższe są dodatkowe koszty w Rumunii).
  • Najwyższe koszty obciążające wynagrodzenia w Europie Zachodniej występują w Niemczech, najniższe w Dani.

Warto zwrócić uwagę, że istnieje korelacja między obciążeniem wynagrodzeń netto, a kosztem pracodawcy, np. w Czechach niskim obciążeniom wynagrodzeń towarzyszą wysokie koszty pracy, w Rumunii i Dani odwrotnie - wysokie obciążenie pracownika przy minimalnym wzroście kosztów dla pracodawcy (ponad wynagrodzenie).