Spytali o to małżonkowie, którzy w 1999 r. kupili udział w gruncie. Potem próbowali go sprzedać, ale – jak twierdzili – nie było nabywców. W 2020 r. wójt gminy zatwierdził projekt podziału tego terenu. Celem podziału było zwiększenie szans na sprzedaż.
Do tego czasu małżonkowie nie ponosili żadnych wydatków związanych z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, uzbrojeniem terenu (w urządzenia i sieci wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne). Natomiast wydzielenie działki drogowej zostało narzucone przez ustalenia wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (bez tego nie byłby możliwy podział gruntu).
Po podziale gruntu małżonkowie postanowili zachować trzy działki dla siebie i swoich dzieci, a pozostałe ponad 30 działek przeznaczyć do sprzedaży za pośrednictwem biura nieruchomości, które umieszcza oferty w internecie oraz na tablicy informacyjnej. Pieniądze ze zbycia małżonkowie planowali przeznaczyć na swoje zabezpieczenie emerytalne i na cele konsumpcyjne, a także na przyszłą budowę domu na jednym z pozostawionych sobie terenów.
Małżonkowie spytali, czy od sprzedaży działek powstałych z podziału zapłacą podatek dochodowy. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że nie będzie PIT, jeżeli:
■ grunt nie został kupiony w celu sprzedaży, tylko – jak zapewniali kupujący – w celu zabezpieczenia własnych potrzeb mieszkaniowych oraz potrzeb rodziny,
■ teren ten nie był wykorzystywany w celach zarobkowych, nie był źródłem przychodów małżonków (był odłogowany),
■ małżonkowie nie podejmowali czynności mających na celu zwiększenie atrakcyjności gruntu jako przedmiotu sprzedaży,
■ podział terenu nie miał na celu zwiększenia potencjalnych przychodów ze sprzedaży, ale służył znalezieniu chętnych do zakupu.
W takiej sytuacji korzystanie z usług pośrednictwa biura nieruchomości nie przemawia za uznaniem, że małżonkowie prowadzą działalność handlową o zorganizowanym i ciągłym charakterze – potwierdził organ. Dodał, że zakres czynności powierzonych pośrednikowi i sposoby oferowania działek do sprzedaży nie wykraczają poza standardowe warunki tego typu usług świadczonych dla klientów prywatnych.
Wyjaśnił także, że w przedstawionych okolicznościach za rok nabycia poszczególnych działek należy uznać 1999, a więc ten, kiedy małżonkowie kupili udział w gruncie, a nie rok podziału, czyli 2020. Tak więc sprzedaż działek nie będzie dla nich podatkowym przychodem, bo od końca roku, w którym oboje nabyli udział w gruncie, do momentu planowanej sprzedaży upłynęło ustawowe 5 lat.
Interpretacje indywidualne dyrektora KIS z 4 maja 2021 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.63.2021.4.JG oraz 0115-KDIT1.4011.64.2021.4.JG