Interpretacja dotyczyła projektu służącego poprawie stanu obronności i bezpieczeństwu państwa.
Pytanie zadał instytut badawczy, który opracował projekt. Na jego realizację dostał dofinansowanie, którego prawidłowy sposób wykorzystania był przedmiotem audytu i kontroli finansowej. Instytut po zakończeniu prac przekazał ich efekt uprawnionemu podmiotowi.
Uważał, że było to nieodpłatne świadczenie usługi projektowej, które nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Twierdził, że dofinansowanie, które otrzymał na opracowanie projektu, nie powinno być traktowane jako wynagrodzenie.
Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że doszło do wymiany konkretnego świadczenia (opracowanego projektu) w zamian za określone wynagrodzenie. Zdaniem organu, istnieje bezpośredni związek między świadczeniem a otrzymanym wynagrodzeniem w zamian za przekazanie praw autorskich. Zatem przekazanie przez instytut całości autorskich praw majątkowych do wszelkich efektów prowadzonych prac rozwojowych lub badań naukowych nastąpi odpłatnie.
W związku z tym kwota dofinansowania stanowi podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy VAT – dodał organ. Zgodnie z tym przepisem podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 8 kwietnia 2021 r., sygn. 0114-KDIP4-1.4012.67.2021.2.MK