Prezydent podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości. Według szacunków Ministerstwa Finansów na zmianach może skorzystać ok. 21 tys. podmiotów mikro.

Ustawa nowelizująca wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a zmiany będzie można zastosować już do sprawozdań finansowych za 2014 rok.

Chodzi o to, że mikropodmioty będą mogły sporządzić te dokumenty w skróconej formie i ograniczyć zwarte w nich informacje do podstawowych (bilans z informacjami uzupełniającymi i rachunek zysków i strat). Jednak wówczas do wyceny składników aktywów i pasywów nie będą mogły stosować wyceny według wartości godziwej i skorygowanej cenie nabycia.