NOWOŚCI W PRAWIE:
Więcej czasu na CIT-8 i sprawozdania finansowe
Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej przedłużył termin do złożenia zeznania CIT-8 (CIT-8AB) i wpłaty należnego podatku. I tak do 30 czerwca 2021 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych został wydłużony termin do:
 • złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r.,
 • wpłaty podatku należnego wykazanego w tym zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.
Zmiany te wprowadzono rozporządzeniem ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 571), które obowiązuje od 30 marca br.
Ponadto przedłużono także niektóre terminy dotyczące sprawozdań finansowych. W szczególności przedłużono:
 • o trzy miesiące, czyli do końca 6. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego, termin na sporządzenie sprawozdania finansowego (w przypadku jednostek sektora finansów publicznych termin przedłużono o miesiąc, a terminu nie przedłużono w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym; t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2059);
 • o trzy miesiące, czyli do końca 9. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego, termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego (w przypadku jednostek sektora finansów publicznych termin przedłużono o miesiąc, a terminu nie przedłużono w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym);
 • do 31 lipca 2021 r. termin na złożenie sprawozdań finansowych do szefa KAS przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Warto też przypomnieć, że termin na złożenie do KRS sprawozdania finansowego przez jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS to 15 dni od daty zatwierdzenia tego sprawozdania (termin na zatwierdzenie sprawozdania został przedłużony). Z kolei termin na złożenie do szefa KAS sprawozdania finansowego przez podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS to 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania (termin na zatwierdzenie sprawozdania został przedłużony).
Powyższe przedłużenia terminów mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po 29 września 2020 r., jednak nie później niż 30 kwietnia 2021 r., których termin wykonania nie upłynął przed 31 marca 2021 r.
Zmieniono także inne terminy określone w art. 53 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217), które dotyczą zatwierdzania sprawozdania. I tak przedłuża się termin w przypadku:
 • spółdzielni mieszkaniowych, w których ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia przypadał w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie tej ustawy – do dnia odbycia walnego zgromadzenia, o którym mowa w art. 90 tej ustawy;
 • niektórych innych jednostek, w przypadku których brak jest możliwości podejmowania uchwał (szczegółowe warunki zawarte są w rozporządzeniu).
Zmiany te wprowadzono rozporządzeniem ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 26 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. poz. 572). Weszło ono w życie 30 marca br.
OD 1 maja
Istotne zmiany w akcyzie
Już 1 maja 2021 r. ma wejść w życie ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która została właśnie podpisana przez prezydenta. Nowelizacja ta ma uszczelnić rynek obrotu skażonym alkoholem etylowym, wyrobami energetycznymi czy suszem tytoniowym, a także wyeliminować nieprawidłowości w opodatkowaniu samochodów osobowych. Wprowadza ona również nowe obowiązki w stosunku do samochodów osobowych, ciężarowych oraz specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, przy czym przepisy te zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r.
Ponadto nowelizacja przewiduje, że od 1 lipca 2021 r. deklaracje będą składane tylko za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a od 1 stycznia 2022 r. ewidencje będą musiały być prowadzone w postaci elektronicznej.
ważne obowiązki:
do 30 kwietnia
Zeznanie roczne PIT
W 2021 r. deklaracje podatkowe PIT za 2020 r. składać należy do 30 kwietnia, ponieważ Ministerstwo Finansów nie przedłużyło tego terminu (w odróżnieniu od dotyczącego CIT-8). Chodzi tutaj o zeznania roczne:
 • PIT-36, które składają w szczególności podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, a także uzyskujący przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach;
 • PIT-36L, które składają podatnicy rozliczający podatek liniowy 19 proc.;
 • PIT-37, które składają podatnicy osiągający przychody opodatkowane według skali podatkowej uzyskiwane wyłącznie za pośrednictwem płatnika lub płatników;
 • PIT-38 – przeznaczone dla podatników, którzy w roku podatkowym:
1) uzyskali przychody:
a) z odpłatnego zbycia: papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach albo udziałów w spółdzielni,
b) z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część;
2) uzyskali przychody lub ponieśli koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych;
 • PIT-39, które składają podatnicy, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowane na zasadach określonych w art. 30e ustawy o PIT.
Należy zwrócić uwagę, że w rozliczeniu za 2020 r. pojawia się wiele nowości, trzeba uwzględnić m.in. nową skalę podatkową ze stawką 17 proc. w jej I przedziale, zmienioną wysokość pracowniczych kosztów uzyskania przychodów, a także możliwość dokonania dodatkowych odliczeń od dochodu.
Uwaga! Jeżeli zeznania PIT-37 lub PIT-38 nie zostaną przez podatnika złożone do 30 kwietnia 2021 r., to z upływem tego dnia zostanie automatycznie uznane za złożone zeznanie przygotowane przez urząd skarbowy udostępnione w usłudze Twój e-PIT.
Zwolnienie z opłacania składek ZUS dla płatników z określonych branż
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz. 371, tzw. tarcza 8.0) płatnicy mogą najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r. złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla płatników składek prowadzących 30 listopada 2020 r. działalność w branżach określonych w rozporządzeniu (RDZ-B7).
Wniosek można złożyć tylko elektronicznie:
 • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl.
Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za:
1) styczeń 2021 r. ‒ może złożyć przedsiębiorca, który na 30 listopada 2020 r. prowadził działalność oznaczoną jako rodzaj przeważającej działalności kodem PKD 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z;
2) grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. ‒ może złożyć przedsiębiorca, który na 30 listopada 2020 r. prowadził działalność oznaczoną jako rodzaj przeważającej działalności kodem PKD 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z;
3) luty 2021 r. ‒ może złożyć przedsiębiorca, który na 30 listopada 2020 r. prowadził działalność oznaczoną jako rodzaj przeważającej działalności kodem PKD 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.
Uwaga! Żeby otrzymać wsparcie, wskazany kod PKD musi być kodem przeważającej działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Do oceny, czy przedsiębiorca spełnia ten warunek, służą dane zawarte w rejestrze REGON w brzmieniu na 30 listopada 2020 r. Jeśli przedsiębiorca zmienił kod PKD przeważającej działalności w CEIDG lub KRS na kod PKD uprawniający do uzyskania pomocy po 30 listopada 2020 r., nawet jeśli wskazał wsteczną datę obowiązywania tej zmiany, to nie spełni warunku prowadzenia działalności z określonym kodem PKD na 30 listopada 2020 r. W tym przypadku liczą się wyłącznie zmiany zgłoszone nie później niż do 30 listopada 2020 r.
Ponadto konieczne jest spełnienie określonych warunków, w szczególności:
 • przedsiębiorca musiał być zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.;
 • jako płatnik składek złożył deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za miesiąc wskazany we wniosku najpóźniej do 31 marca 2021 r. (chyba że jest zwolniony z obowiązku ich składania),
 • przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.
Wydawca wyraża zgodę na udostępnianie treści ściągawki klientom biur rachunkowych.
Stan prawny na 8 kwietnia 2021 r.