Jeżeli spółka komandytowa złoży przed przekształceniem informację do urzędu skarbowego o wspólnikach posiadających udział w zysku, to powstała z niej spółka jawna nie stanie się podatnikiem CIT – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Pytanie dotyczyło spółki komandytowej, w której komandytariuszami są osoby fizyczne, a komplementariuszem polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością.
Spółka komandytowa ma zostać w 2021 r. przekształcona w jawną. Po zmianie formy prawnej nie zmieni się ani skład wspólników, ani proporcje, w jakich uczestniczą oni w zysku spółki.
Pytanie dotyczyło art. 1 ust. 3 pkt la lit. a ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem od 1 stycznia 2021 r. podatnikiem CIT są również spółki jawne, jeżeli ich wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, a spółka jawna nie złoży przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o nich.
Wspólnicy przekształcanej spółki chcieli tego uniknąć. Problem polegał jednak na tym, że w związku z przekształceniem spółka komandytowa miała zamknąć swoje księgi rachunkowe, a to oznaczałoby, że pierwszym dniem roku obrotowego spółki jawnej będzie dzień zmiany formy prawnej.
Wspólnicy chcieli więc wiedzieć, kto i kiedy powinien złożyć informację o wspólnikach. Czy ma to zrobić:
  • spółka komandytowa przed przekształceniem, wskazując stan faktyczny aktualny na dzień przekształcenia, a więc na pierwszy dzień istnienia spółki jawnej będącej następcą prawnym spółki komandytowej, czy
  • spółka jawna w momencie przekształcenia.
Wspólnicy uważali, że informację powinna złożyć jeszcze spółka komandytowa przed zmianą formy prawnej. Uważali, że przyjęcie odmiennego stanowiska (tj. że informację może złożyć wyłącznie spółka jawna) prowadziłoby do kuriozalnych wniosków – każda spółka jawna powstała w wyniku przekształcenia stawałaby się automatycznie podatnikiem CIT.
Dyrektor KIS potwierdził, że spółka jawna, która powstanie z przekształcenia komandytowej, nie stanie się podatnikiem CIT, jeżeli przed dniem rejestracji przekształcenia zostanie złożona w urzędzie skarbowym informacja o wspólnikach. O ile w istocie – jak podkreślił dyrektor KIS – w trakcie przekształcenia spółki komandytowej w jawną nie dojdzie do zmiany wspólników lub ich praw do udziału w zyskach spółki przekształconej (powstałej z przekształcenia).
W tym przypadku informację taką musi złożyć spółka przekształcana, czyli komandytowa, jako prawny poprzednik spółki jawnej – wskazał organ.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 15 marca 2021 r. 0111-KDIB1-1.4010.9.2021.2.ŚS