• Czy zwolnienie z VAT obejmuje usługi szkoleniowe świadczone przez podwykonawców
  • Jakie są warunki zastosowania stawki VAT 0 proc. przy sprzedaży nowego samochodu nabywcy z innego państwa UE
  • W jaki sposób obciążyć najemcę kosztami podatku od nieruchomości
  • Czy oznaczenie GTU_06 dotyczy monitorów komputerowych
Podatnik prowadzi działalność szkoleniową. Współpracuje on z firmą X, która otrzymała zlecenie na wykonanie usług zwolnionych z VAT jako finansowanych w co najmniej 70 proc. ze środków publicznych. Podatnik będzie świadczyć usługi szkoleniowe jako podwykonawca dla firmy X. Czy również będzie mógł zastosować zwolnienie od VAT?

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT zwolnione są z podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego (inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT) finansowane w całości ze środków publicznych. Zwolnienie to uzupełnia zwolnienie przewidziane w par. 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia w sprawie zwolnień VAT, które obejmuje usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70 proc. ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Przyjmuje się przy tym, że zwolnienia te mają zastosowanie również w przypadku usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego świadczonych przez podwykonawców podmiotów, którzy są bezpośrednimi dysponentami środków publicznych (a nawet przez dalszych podwykonawców). Jak czytamy w interpretacji ogólnej ministra finansów z 30 maja 2014 r. (nr PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004), „świadczenie usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego przez podwykonawcę (dalszych podwykonawców) na rzecz zlecającego podlega zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT (odpowiednio par. 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r.), pod warunkiem, że jest – z ekonomicznego punktu widzenia – finansowane (w całości lub w co najmniej 70 proc.) ze środków publicznych”.
A zatem w przedstawionej sytuacji zwolnione z VAT będą nie tylko usługi szkoleniowe świadczone przez firmę X, lecz również usługi szkoleniowe świadczone dla tej firmy przez podatnika, o którym mowa w pytaniu. Jedynym tego warunkiem będzie, aby z ekonomicznego punktu widzenia wynagrodzenie podatnika z tego tytułu finansowane było (w całości lub co najmniej w 70 proc.) ze środków publicznych (otrzymywanych przez firmę X jako wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług szkoleniowych). ©℗
Podstawa prawna
art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2419)
par. 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia ministra finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1983)
Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE zamierza sprzedać nowy samochód osobowy osobie fizycznej zamieszkałej w Niemczech. Samochód ten zostanie wydany nabywcy w Polsce, który samodzielnie wyjedzie autem z Polski do Niemiec. Jakie w tej sytuacji warunki musi spełnić podatnik, aby móc zastosować stawkę VAT 0 proc.?

Jedną z czynności podlegających opodatkowaniu VAT jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (zob. art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT). Co do zasady, aby wystąpiła wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, konieczne jest, aby nabywca był zarejestrowany jako podatnik VAT UE (zob. art. 13 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o VAT). Od zasady tej istnieją dwa wyjątki.

Jeden z nich dotyczy transakcji, których przedmiotem są nowe środki transportu (pojęcie nowych środków transportu definiuje art. 2 pkt 10 ustawy o VAT), a więc m.in. samochody osobowe, które przejechały nie więcej niż 6000 km lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż sześć miesięcy. W przypadkach takich do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów dochodzi również wtedy, gdy nabywcą jest niezarejestrowany jako podatnik VAT UE podmiot działający (zamieszkujący) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim (zob. art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy o VAT).
Dlatego też do wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego samochodu osobowego dojść może również, jeżeli nabywcą tego pojazdu jest osoba prywatna. W konsekwencji w przedstawionej sytuacji możliwe jest potraktowanie dostawy (sprzedaży) samochodu jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i zastosowanie do niej stawki 0 proc. oraz wystawienie faktury z tą właśnie stawką.
Z treści pytania wynika, że sprzedawca samochodu jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE (co jest jednym z warunków stosowania stawki 0 proc. do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, w tym wewnątrzwspólnotowych dostaw nowych środków transportu – zob. art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT) oraz że tym samochodem nabywca samodzielnie wyjedzie z Polski do Niemiec. W tej sytuacji – jak wynika z art. 42 ust. 5 ustawy o VAT – warunkiem zastosowania stawki 0 proc. do dokonywanej przez podatnika wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego samochodu osobowego będzie posiadanie dokumentu zawierającego dane umożliwiające prawidłową identyfikację podatnika dokonującego dostawy i nabywcy oraz samochodu, w szczególności:
1) dane dotyczące podatnika i nabywcy,
2) dane pozwalające jednoznacznie zidentyfikować przedmiot dostawy jako nowy środek transportu,
3) datę dostawy,
4) podpisy podatnika i nabywcy,
5) oświadczenie nabywcy o wywozie samochodu poza terytorium kraju w terminie 14 dni od dnia dostawy,
6) pouczenie nabywcy o skutkach niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w pkt 5 (tj. że w takim przypadku nabywca samochodu jest obowiązany pierwszego dnia po upływie tego terminu do zapłaty podatku VAT od dokonanej na jego rzecz dostawy tego środka transportu – zob. art. 42 ust. 8 ustawy o VAT).
Dokument ten – nazywany dokumentem wywozu – jest sporządzany na formularzu oznaczonym symbolem VAT-22.
Ponadto podatnik ma w omawianej sytuacji obowiązek udokumentowania dokonanej wewnątrzwspólnotowej dostawy samochodu fakturą (zob. art. 106b ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT). Kopię tej faktury lub dane w niej zawarte podatnik jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia dokonania dostawy przesłać do wyznaczonej jednostki, o której mowa w art. 97 ust. 17 ustawy o VAT (zob. art. 106g ust. 4 ustawy o VAT), tj. do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. ©℗
Podstawa prawna
art. 2 pkt 10, art. 5 ust. 1 pkt 5, art. 13 ust. 2 pkt 4, art. 42, art. 106b ust. 1 pkt 3, art. 106g ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2419)
Spółka z o.o. wynajmuje halę produkcyjną. Umowa najmu przewiduje, że spółka obciąża najemcę kosztami podatku od nieruchomości. Czy obciążenia takie mogą być dokonywane na podstawie not obciążeniowych bez VAT?

Podstawą opodatkowania VAT jest co do zasady wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej (zob. art. 29a ust. 1 ustawy o VAT). Jak jednocześnie stanowi art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT, podstawa opodatkowania obejmuje koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy. W świetle tych przepisów podstawę opodatkowania usług najmu stanowi nie tylko czynsz najmu, ale również wszelkie inne kwoty, którymi wynajmujący obciąża nabywcę.

Tylko na drodze wyjątku dopuszcza się, pod pewnymi warunkami, możliwość odrębnego obciążania najemców kosztami zużywanych przez nich mediów, czyli tzw. refakturowania (zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16 kwietnia 2015 r., sygn. C 42/14). Możliwość ta nie dotyczy jednak kosztów podatku od nieruchomości.
Powoduje to, że koszty odpowiadające podatkowi od nieruchomości, którymi spółka obciąża najemcę, stanowią element podstawy opodatkowania świadczonych przez spółkę usług wynajmu (zob. przykładowo interpretację indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 listopada 2019 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.580.2019.2.KO).
W związku z tym wskazanymi kosztami spółka powinna obciążać najemcę fakturami (najlepiej poprzez uwzględnienie ich w cenie usług najmu na fakturach za najem) ze stawką VAT właściwą dla świadczonych usług najmu, czyli stawką 23 proc. Nie jest dopuszczalne dokumentowanie tych kwot notami obciążeniowymi bez VAT. ©℗
Podstawa prawna
art. 29a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2419)
Podatnik sprzedaje m.in. monitory komputerowe. Czy wykazując ich sprzedaż w nowym pliku JPK_VAT, należy stosować kod GTU_06?

Z 1 stycznia 2021 r. znowelizowane zostało brzmienie załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Zmiany związane były

z zastąpieniem stosowanej dotychczas do klasyfikowania towarów i usług wymienionych w tym załączniku PKWiU z 2008 r. przez PKWiU z 2015 r.
Jedna ze zmian dotyczyła poz. 60, która do końca 2020 r. zawierała symbol PKWiU 26.20.1 oraz nazwę towarów „Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych”. Obecnie pozycja ta zawiera symbol ex 26.20.1 oraz nazwę towarów „Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych oraz części i akcesoria do nich – wyłącznie komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych”.
Wskazać przy tym należy, że określenie „ex” oznacza zakres towarów i usług węższy niż określony odpowiednio w danym dziale, pozycji, podpozycji lub kodzie Nomenklatury Scalonej (CN) lub danym grupowaniu klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej (zob. art. 2 pkt 30 ustawy o VAT). Oznacza to, że towarami, o których mowa w poz. 60 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, są tylko niektóre z towarów objętych grupowaniem PKWiU 26.20.1, tj. te, które są komputerami lub pozostałymi maszynami do automatycznego przetwarzania danych. Towarami takimi nie są natomiast – również objęte tym działem – części i akcesoria do komputerów i pozostałych maszyn do automatycznego przetwarzania danych.
Z powyższego wynika, że tylko część towarów objętych grupowaniem PKWiU 26.20.1 należy do towarów, o których mowa w poz. 60 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, a w konsekwencji podlega oznaczeniu GTU_06 (na podstawie par. 10 ust. 3 pkt 1 lit. f rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług). Monitory komputerowe do towarów tych według mnie nie należą [tabela]. W konsekwencji uważam, że w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. monitory komputerowe nie należą do towarów podlegających oznaczeniu GTU_06. ©℗
Podstawa prawna
poz. 60 załącznika nr 15 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2419)
par. 10 ust. 3 pkt 1 lit. f rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2326)
rozporządzenie Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. poz. 1676; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 556) oraz wyjaśnienia do tej klasyfikacji
Tabela. Towary objęte grupowaniem PKWiU 26.20.1 a kod GTU_06
Towary objęte kodem GTU_06 Towary nieobjęte kodem GTU_06
• przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie ≤ 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne (PKWiU 26.20.11.0),• maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, zawierające w tej samej obudowie co najmniej jednostkę centralną oraz urządzenia wejścia i wyjścia, nawet połączone (PKWiU 26.20.13.0),• maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych w formie systemów (PKWiU 26.20.14.0),• pozostałe maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, zawierające lub niezawierające w tej samej obudowie jedno lub dwa urządzenia następującego typu: urządzenia pamięci, urządzenia wejścia, urządzenia wyjścia (PKWiU 26.20.15.0). • terminale kasowe (POS), bankomaty (typu ATM) i podobne maszyny, które można podłączyć do maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci (PKWiU 26.20.12.0),• urządzenia wejścia lub wyjścia, zawierające lub niezawierające w tej samej obudowie urządzenia pamięci (PKWiU 26.20.16.0),• monitory i projektory, wykorzystywane głównie w systemach automatycznego przetwarzania danych (PKWiU 26.20.17.0),• urządzenia wykonujące co najmniej dwie z następujących funkcji: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie (PKWiU 26.20.18.0).